Archiv štítku: Ekologie

Zakyslý fanatismus opět blokuje přípravu stupně Přelouč II

Městský úřad v Přelouči dne 21. ledna 2013 zveřejnil odvolání Dětí země a Přátel Slavíkových ostrovů proti územnímu rozhodnutí, které k projektu Plavební stupeň Přelouč II úřad vydal na konci loňského roku. Ani po deseti letech tak není v otázce splavnění Labe do Pardubic definitivně rozhodnuto.

Ing. Jan Skalický, který je pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR k tomu říká: „Vrcholem všeho je zpochybňování celého posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA a souhlasu se zásahem do krajinného prvku s odvoláním na změnu projektu. Přitom změna projektu byla provedena právě na základě požadavku ekologů, aby byla zmenšena plocha zasažená stavbou v oblasti Slavíkových ostrovů.“

Skalický dále dodává: „Opět se setkáváme s jasným příkladem zneužití myšlenky ochrany přírody. Pod záminkou záchrany uměle vybudovaného území, na nějž se samovolně rozšířilo několik chráněných druhů živočichů a rostlin, brání pár jedinců vybudování vodního díla, které odlehčí přetíženým silnicím a umožní využití vodní dopravy. To by mělo vést jak ke zlepšení stavu životního prostředí, tak i k vzniku nových pracovních míst a rozvoji regionu.“ Toho jsou si vědomí i zástupci Pardubického kraje, kteří po vybudování 3 km dlouhého kanálu s plavební komorou volají stále hlasitěji. V plánu je totiž i realizace nákladního přístavu, který umožní ekologicky i ekonomicky výhodnou dopravu zboží a surovin pro významné průmyslové oblasti Pardubicka a Ostravska.

Zdroj: ŘVC ČR

Předseda sdružení Děti Země - Miroslav Patrik, fanaticky promítá podobizny pracovníků ŘVC na obskurním setkání hobby-ekologů.
Předseda sdružení Děti Země - Miroslav Patrik, fanaticky promítá podobizny pracovníků ŘVC na obskurním setkání hobby-ekologů.

Slavíkovy ostrovy

Slavíkovy ostrovy nejsou ostrovem v pravém smyslu slova. Tento název se vžil pro lokalitu historicky vlastněnou panem Slavíkem, která vznikla uměle při regulaci Labe v letech 1907 – 1911 severně od města Přelouče. Prostor je z jihu ohraničen umělým korytem regulovaného Labe, z ostatních stran pak rybníkem vybudovaným rybáři v původním korytě řeky a jeho zasypanou částí. V minulosti bylo významné jejich sportovní a rekreační využití. Dnes je zde možné najít divoké skládky a chátrající a zarůstající zbytky sportovišť. Mezi tím vším si našel své místo k životu modrásek a několik dalších chráněných živočichů a rostlin, o kterých dnes aktivisté tvrdí, že jinde žít nemohou.

Plavební stupeň Přelouč získal územní rozhodnutí

Jak nám k projektu řekl Ing. Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR: „Stupeň Přelouč II je nezbytná stavba, která zajistí plnohodnotné využívání vodní cesty na středním Labi. Touto stavbou dlouhou 3,15 km dojde k prodloužení stávající vodní cesty o 33 km až do Kunětic za Pardubicemi. Samotný projekt neřeší jenom čistě vodní dopravu, ale její součástí je velké množství ekologických a dopravních opatření. Mám velkou radost, že jednou akcí vyřešíme jak dopravně problematický příjezd od dálnice D11, tak přispějeme i k navrácení oblasti do přírodního stavu, ve kterém se bude dařit rybám, modráskům, vzácným broukům i ostatní flóře, fauně a lidem. Po dokončení celého projektu Stupně Přelouč II se v dohledné době několika let celá stavba organicky začlení do původní krajiny, stejně tak jako labské hrčáky nebo Slavíkovy ostrovy, které vznikly lidskou činností na začátku 20. století. Bude obrovským přínosem nejen pro lidi, ale hlavně pro životní prostředí v přilehlé oblasti.“

K hlavním dopravním stavbám tohoto projektu mimo vodní dopravu patří zejména dva nové mosty, které vyřeší extrémně nevyhovující stávající přemostění Labe historickým mostem, který je Národní technickou památkou. Je tudíž nemožné tento most stavebně upravit, aby vyhovoval současným požadavkům. Most je v nevyhovujícím stavu jak šířkově tak i nosností a jeho stav je čím dál horší. Je tak jen otázkou času, kdy se zde omezí hmotnost zatížení natolik, že bude nevyhovující pro nákladní dopravu. Po výstavbě dálnice D11 se stal hlavní přístupovou komunikací do města od dálnice. Nové dva mosty, které se budou nacházet pod stávajícím jezem, jeden přes Labe a druhý přes budoucí plavební kanál, jsou navrženy tak, aby zabezpečily veškeré požadavky automobilové, cyklistické a pěší dopravy. Jejich součástí mimo samotné vozovky jsou cyklostezky i chodníky, které zejména ocení občané obce Břehy pro bezpečnější spojení mezí jejich obcí a Přeloučí. V současné době lidé chodí cca 2 km úsek po krajnici silnice II třídy. Po dokončení těchto mostů se zbudují chodníky na dvou třetinách této silnice a zbylou třetinu má v plánu realizovat samotná obec Břehy.

Ekologická opatření po obou březích plavebního kanálu mnohonásobně převýší zásah do 16% plochy lokálního biocentra Slavíkových ostrovů, který je znatelný, nikoliv však zcela likvidující, jak uvádějí extrémní ekoaktivistická sdružení. K hlavním ekologickým opatřením na Slavíkových ostrovech patří zatravnění 10 ha orné půdy včetně lokálních míst s vysázenými stromy a keři. V roce 2012 Ředitelství vodních cest započalo s touto kompenzací na 0,5 ha této plochy, v následujícím roce budou tyto orné plochy zatravněny celé (na základě zkušeností s již započatým zatravňováním). Dalšími kompenzacemi vzniknou ze starých pokácených stromů tzv. broukoviště pro vzácné druhy brouků, , kteří ke svému životu potřebují odumřelé stromy. Pro rozvoj modrásků se už v současné době provádí vhodný management spočívající v tzv. pásových sečích, které jsou blahodárné pro jejich vývoj a rozmnožování populace, jak dokazují letité odborné studie. Tento management bude rozšířen o co nejvíce ploch vhodných k jejich výskytu. V současné době se tyto seče provádějí i na druhém břehu Labe, když byla potvrzena jejich migrační schopnost i na větší vzdálenosti, než jenom v prostoru Slavíkových ostrovů. Je prokázáno, že biotopů modrásků je v okolí větší počet a dotčená část Slavíkových ostrovů je tak pouze jednou lokalitou. Dále zde vzniknou vodní tůně, které budou napájeny vodou přeloženého potoka podél pravého břehu plavebního kanálu, který se momentálně vlévá do Labe pod jezem.

Projekt Plavební stupeň Přelouč II s sebou přinese revitalizaci celého dotčeného území, které je nyní převážně na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Bude zde vysázeno 4 948 stromů a 26 440 keřů, které přispějí k vytvoření 35 ha nových luk a remízků.
Podél pravého břehu plavebního kanálu bude vytvořen biokoridor, který umožní migraci živočichů podél Labe. Mezi plavebním kanálem a Labem vznikne ostrov, který bude plnit výraznou ekostabilizační funkci a zároveň převezme rekreační funkci pro občany města Přelouče. Z tohoto důvodu bude na části ostrova provedena parková úprava. Skrz ostrov bude protékat potok a jeho součástí jsou vodní plochy, které opět prospějí živočichům.

U stávajícího jezu vedle nefunkční plavební komory bude vystavěn nový rybí přechod, který zajistí migraci ryb jak po proudu, tak i proti toku řeky a tím se odstraní současná migrační bariéra a umožní rybám překonání stávajícího jezu.
V celé trase plavebního kanálu jsou navrženy při levém břehu mělkovodní zóny, které zajistí útočiště pro drobné ryby a další vodní živočichy. Pro obměňování vody v kanálu je v tělese nové plavební komory navržen hygienický obtok, který zajistí současně s potokem vedeným skrz ostrov požadované proudění v kanále.

Zdroj: ŘVC ČR

Vizualizace plavebního stupně Přelouč
Vizualizace plavebního stupně Přelouč