Splavnění Baťova kanálu do Kroměříže získalo EIA

Splavnění Baťova kanálu do Kroměříže získalo EIA

Krajský úřad Zlínského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí EIA záměrů „Plavební komora Bělov“ a „Rekreační přístav Kroměříž“.

„Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje obsahuje sérii podmínek pro realizaci, které považujeme za splnitelné a zapracujeme je do projektové dokumentace,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel investora Ředitelství vodních cest ČR. „Nyní se tak přiblížila vize prodloužení souvislé splavnosti Baťova kanálu o 12 km až do města Kroměříž, čímž vodní cesta dosáhne turisticky atraktivního cíle. Výrazně se tak posílí přitažlivost severní části Baťova kanálu pro rekreační plavbu a cestovní ruch. Věřím, že další povolovací řízení absolvují stavby úspěšně a v roce 2025 by mohly být zahájeny stavební práce.“

Výstavba plavební komory na jezu Bělov u Otrokovic zajistí prodloužení splavnosti Baťova kanálu o 12 km do Kroměříže, kde bude vybudován přístav pro 80 lodí. Dále vzniknou přístaviště u Erbenova nábřeží v Kroměříži a v Kvasicích.

Nejvýznamnějšími podmínkami souhlasného stanoviska jsou realizace rybího přechodu na levém břehu řeky Moravy, aby byl omezen dopad přerušení volné migrace živočichů vodním tokem Moravy přes stávající jez Bělov, realizace biologicky vhodných úprav zaústění Panenského a Novodvorského potoka do Moravy, založení nového lokálního biocentra Vlčetín mezi přístavem a sportovním letištěm v Kroměříži kompenzující prostor zabraný novým přístavem a zajištění přemostění vjezdového kanálu do přístavu Kroměříž.

Největší plavební překážkou je stávající jez Bělov

Stávající podoba jezu Bělov bez plavební komory.
Stávající podoba jezu Bělov bez plavební komory.

Na začátku celého prodloužení vodní cesty stojí plavební překážka v podobě stávajícího jezu Bělov. Pro její překonání plavidly bude v těsné blízkosti pravobřežního břehového pilíře vybudována nová plavební komora s užitnými rozměry 38,5 x 5,3 x 1,5 m, obdobných jako jsou na ostatních plavebních komorách Baťova kanálu, která umožní proplavování plavidel až do maximální velikosti 20 x 5 m s ponorem 1,2 m.

Na vlastní plavební komoru pak navazují dolní a horní rejda. Horní rejda bude oddělena od toku dělící betonovou zdí, která zajišťuje bezpečné vplouvání plavidel do plavební komory. Při nábřežní zdi se bude nacházet čekací stání až pro 2 návrhová plavidla. Na čekací stání pak bude navazovat veřejné přistávací místo, které umožní krátkodobé zastavení plavidel pro nástup a výstup osob.

Vizualizace plavební komory Bělov.
Vizualizace plavební komory Bělov.

V dolní rejdě, která bude rovněž od koryta řeky oddělena betonovou zdí v délce 30 metrů, nalezneme čekacích stání až pro 3 plavidla. U dolního ohlaví bude vybudován rovněž provozní objekt jako zázemí pro obsluhu plavební komory ve stylu „Baťovské architektury“ se zdivem z ostře pálených cihel. Součástí stavby plavební komory je též nové přemostění stávající silnice vedené nyní přes jez i přes dolní ohlaví s podjezdnou výškou pro lodě 4,0 m.

Rekreační přístav bude mít celkovou kapacitu 80 plavidel

Vizualizace rekreačního přístavu u města Kroměříž.
Vizualizace rekreačního přístavu u města Kroměříž.

V blízkosti města Kroměříž, u soutoku řeky Moravy s vodním tokem Kotojedky, je plánován velký bazénový přístav, který zabezpečí dostatečnou kapacitu přístavní infrastruktury pro rekreační plavidla ve městě. Rekreační přístav bude mít celkovou kapacitu 80 plavidel a bude zajišťovat dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá stání plavidel, a to i za nejvyšších povodní.

Přístavní bazén bude s řekou Moravou propojen krátkým plavebním kanálem délky přibližně 40 m. Plavidla budou v přístavním bazénu stát u plovoucích mol s kolmými výložníky, vedenými pomocí vysokovodních daleb. Přístup na jednotlivá mola zajišťují pohyblivé lávky. Srdcem přístavu bude provozní budova, která uživatelům nabídne kompletní servis služeb včetně hygienického zázemí.

Součástí budovy bude i zázemí pro obsluhu přístavu. Pro spouštění plavidel na vodní cestu bude k dispozici 7 m široký sjezd a lodní jeřáb. Na sjezd do vody přímo navazuje svislá přístavní hrana, u které bude umístěno plovoucí servisní centrum, kde bude probíhat tankování pohonných hmot, doplnění pitné vody, el. energii, odběr fekálních a nádních vod.

V areálu přístavu budou též zřízena parkovací stání pro 74 osobních automobilů. V místě špičky nově vzniklého poloostrova je navrženo „říční náměstí“, jehož dominantou je objekt majáku, který vytváří důležitý orientační prvek jednak pro uživatele vodní cesty, kteří připlouvají po řece do přístavu, ale také pro pěší přicházející z města.

Ukončení prodlouženého vodní cesty je naplánováno v Kroměříži na Erbenově nábřeží, kde vznikne na pravém břehu nové přístaviště pro krátkodobé stání plavidel. Jeho užitná délka bude 60 metrů a umožní stání až 6 plavidel. Přístaviště bude tvořeno pevným molem s několika výškovými úrovněmi pro pohodlný a bezpečný nástup a výstup cestujících. Přístup k molu bude zajišťovat bezbariérový chodník.

Zdroj: www.rvccr.cz