Vláda schválila třetí námořní balíček

Ministerstvo dopravy ve středu 2. března vládě předložilo návrh na změnu zákona o námořní plavbě. Cílem novelizace je zapracování nových směrnic Evropské unie, tvořící tzv. 3. námořní balíček.

Byť je poměrně velká část unijního námořního práva pro Českou republiku nerelevantní, ať už s ohledem na to, že je Česká republika vnitrozemský stát nebo s ohledem na neexistenci námořní flotily obchodních lodí pod naší vlajkou, určité části směrnic EU jsme povinni provést do národní legislativy. Transpoziční lhůta uplyne v průběhu roku 2011.

Navrhované změny se dotýkají zejména oblasti schvalování technické způsobilosti lodí a jachet k námořní plavbě a oblasti vyšetřování námořních nehod.

V oblasti schvalování technické způsobilosti lodí a jachet k námořní plavbě například doposud v zákoně chybí přesné vymezení pravomoci a postupu Ministerstva dopravy (Námořního úřadu) v této oblasti. Navrhovaná právní úprava proto stanoví postup ministerstva a podmínky pro schválení technické způsobilosti lodě k námořní plavbě, možnost Úřadu přenést činnosti související se schvalováním technické způsobilosti lodí včetně vystavování mezinárodních osvědčení na odborně způsobilé subjekty uznané Evropskou komisí a upravuje i výkon státního dozoru nad činností pověřeného subjektu ve směrnicí stanovených lhůtách.

V oblasti vyšetřování námořních nehod, kde současná právní úprava stanoví pouze povinnost ministerstva vyšetřovat bez bližšího vymezení postupů a pravomoci, stanoví předložený návrh zákona bližší podrobnosti vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí podle jejich závažnosti. Vyšetřování v zásadě omezuje pouze na nejzávažnější nehody lodí plujících pod vlajkou České republiky.

V rámci vypořádávání připomínek k návrhu zákona byla oslovena i odborná veřejnost. Na základě vznesených požadavků obsahuje změna i návrh na zrušení části zákona upravující rekreační jachty, a to zejména z důvodu neúčelnosti této právní úpravy.

V současné době není v námořním rejstříku registrována žádná námořní obchodní loď a je v něm registrováno cca. 400 námořních jachet. V evidenci rekreačních jachet je v současné době evidována pouze jediná rekreační jachta, přičemž za celou dobu existence právní úpravy rekreačních jachet v zákoně o námořní plavbě byly v evidenci vedeny pouze tři rekreační jachty.

Zdroj: www.mdcr.cz