Z průběhu stavby. Foto: ŘVC ČR

Modernizace přístavu Vaňov vstoupila do druhé poloviny

Ústecký magistrát vyhověl žádosti investora Ředitelství vodních cest ČR a povolil předčasné užívání poloviny modernizované přístavní zdi ve veřejném přístavu Ústí nad Labem – Vaňov.

Vydané povolení se vztahuje na 140,3 m dlouhou přístavní zeď, tj. přibližně polovinu celkové délky budované přístavní zdi, a jeho platnost skončí 31. 12. 2010, kdy bude stavba kompletně dokončena a investor požádá o povolení trvalého užívání. Přesunutí současného provozu přístavu na již dobudovanou 1. překladní polohu umožní dodavateli stavby OHL ŽS, a.s. pokračovat v pracích na zbylých 166,2 m přístavní zdi.

Projekt, s poněkud složitým názvem Veřejný přístav Ústí nad Labem – Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel, přinese dopravcům nové možnosti při vykládce a nakládce zboží i větší bezpečnost lodí v případě povodní.

Modernizovaná, 306,5 m dlouhá překladní hrana umožní navýšení překladní činnosti v přístavu a to jak v oblasti překládání zemědělských substrátů a ostatních sypkých materiálů, tak i překládání kontejnerů a nadrozměrných nákladů. Stavba zároveň zvýší bezpečnost plavidel a obyvatel v době povodní, neboť zde vznikne chráněné místo umožňující bezpečné nouzové vyvázání plavidla pro případ, že z technických důvodů nebude schopné doplout do ochranného přístavu.

Přístav Ústí nad Labem – Vaňov má dle vyhlášky Ministerstva dopravy č.222/1995 Sb., o vodních cestách, statut veřejného přístavu. Stávající překladiště slouží převážně k překládce písků a sypkých substrátů. Překladní výkon v roce 2006 (dle statistik dopravců) činil v rámci celého překladiště celkem 122 000 t. Překládka písků je realizována 2 mobilními jeřáby, sypké substráty jsou překládány z železniční a silniční dopravy na lodě podúrovňovou násypkou s pásovým nakládacím zařízením.

Projekt za 136,5 mil. Kč podpoří i Evropská unie. 116 mil. Kč bude zaplaceno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady budou uhrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj, více informací: rvccr.cz