CCNR komplexně modernizuje předpisy pro posádky na Rýnu

CCNR komplexně modernizuje předpisy pro posádky na Rýnu

100 let poté, co byly dne 14. prosince 1922 přijaty první předpisy pro posádky na Rýnu, zavádí CCNR nové, moderní předpisy upravující odbornou kvalifikaci.

S novou vyhláškou vstoupí od 1. dubna 2023 v platnost na Rýnu od Basileje po otevřené moře moderní předpisy o odborné kvalifikaci posádek na palubách vnitrozemských plavidel.

Předpisy obsahují následující novinky:

Za účelem podpory technických inovací (např. v souvislosti s automatizovanými plavidly) může CCNR v budoucnu v jednotlivých případech povolit experimentální odchylky od předpisů o obsazení posádkou. Předpokladem k tomu bude, že odchylné předpisy spolu s technickými inovacemi budou zaručovat dostatečnou bezpečnost.

V zájmu celoevropské harmonizace v systému kvalifikací zavádí CCNR požadavky pro osvědčení o kvalifikaci, služební knížky a
lodní deníky přijaté Evropským výborem pro vypracování norem v oblasti vnitrozemské plavby (CESNI). Dokumenty CCNR tak splňují stejné požadavky jako odpovídající dokumenty EU a jsou tedy platné ve všech státech EU.

Osvědčení o způsobilosti, služební knížky a lodní deníky vydané podle předchozích předpisů zůstávají v platnosti v rámci přechodných ustanovení (do roku 2032).

CCNR zároveň modernizuje požadavky na strojníky a také na získání rekreačních a správních průkazů vůdců. Osvědčení vůdce rekreačního plavidla budou také vyžadována (se začátkem nové sezóny) u plavidel o délce 20 až 25 m a s pohonnými motory s výkonem přesahujícím 11,03 kW (15 k). Minimální věk pro zkoušku pro vydání osvědčení vůdce správního plavidla se snižuje na 18 let (místo 21).

Konečně jsou tu zjednodušení pro prokázání znalosti trasy pro jízdu na úsecích Rýna se zvláštními riziky. Místo 16 jízd na příslušném úseku budou v budoucnu zapotřebí pouze tři jízdy v každém směru. V úvahu se však budou brát pouze cesty z posledních tří let místo posledních deseti let. Zkoušku na úseky rýnské vodní cesty se zvláštním rizikem lze složit i mimo členské státy CCNR. Odpovídající dohoda již byla uzavřena mezi Německem a Českou republikou.

Prosazuje se také digitalizace: chcete-li, můžete získat rýnský patent (který kombinuje dřívější velký a malý rýnský patent) a osvědčení o způsobilosti pro odborníky v elektronické podobě místo karty.

100 let po přijetí svých prvních předpisů pro lodní personál dne 14. prosince 1922 tak pokračuje CCNR v tradici pokročilích předpisů pro kvalifikace a posádky.

Flexibilnější předpisy pro posádky na Rýnu

Flexibilnější předpisy pro posádky na Rýnu

V oblasti technického vybavení pro vnitrozemská plavidla může CCNR povolit odchylky od specifikací pro inovativní vnitrozemská plavidla a vydat lodní certifikát. Tímto způsobem mohou být povoleny pilotní projekty bez ohledu na státní hranice. Díky modernizaci RheinSchPersV je nyní tento princip aplikován i na předpisy o obsazení posádky.

Větší flexibilita bude zavedena také do složení posádky

Zůstává možnost, že držitel průkazu způsobilosti kapitána může být nasazen v jiné kvalifikaci jako člen palubní posádky s výjimkou funkce „Leichtmatrose“. V ostatních případech je výslovně uvedeno, že funkci lze nahradit funkcí vyšší:

• držitel osvědčení o odborné způsobilosti „Steuermann“ může být nasazen i jako „Decksmann“, „Matrose“ nebo „Bootsmann“,

• držitel průkazu způsobilosti „Bootsmann“ může být nasazen jako „Decksmann“ nebo „Matrose“,

• držitel průkazu způsobilosti „Matrose“ může být nasazen i jako „Decksmann“. Nové znění zdůrazňuje zvláštní význam vzdělání, protože stejně jako dříve neexistuje způsob, jak by „Leichtmatrose“ (učeň) mohl být nahrazen vyšší funkcí.

Modernizace v získávání kvalifikace

Modernizace v získávání kvalifikace

Modernizuje se funkce strojníka. Kromě všeobecně známých požadavků budou v budoucnu vítáni i další zájemci z oblasti
mechatroniky, aby se zohlednilo, že technické systémy ve vnitrozemské vodní dopravě se ve stále větší míře skládají také z elektronických součástek.

Modernizovány jsou také zkoušky na vůdce rekreačního plavidla a osvědčení vůdce správního plavidla, protože je nově lze provádět i na trenažéru.

U sportovních patentů se limity, pod které lze vytvořit národní předpisy pro jízdu bez patentu, zvýší z 15 m na 20 m, a z 3,68 kW (5 k) na 11,03 kW (15 k).

Důležitý aspekt pro budoucí uchazeče: zkouška na rýnský patent půjde, pokud si to žadatel bude přát, získat se zvláštním oprávněním k plavbě na vnitrozemských vodních cestách námořní povahy nebo také bez něj.

Stále s cílem usnadnit mobilitu personálu. Osvědčení o kvalifikaci, služební knížky a lodní deníky vydané v souladu s původními předpisy pro personál plavby na Rýně zůstávají v platnosti až do vypršení jejich platnosti, nejpozději však do 18. ledna 2023.

Posílená koordinace mezi příslušnými orgány členských států

Posílená koordinace mezi příslušnými orgány členských států

Společný právní rámec CCNR umožňuje, aby lékařské prohlídky prováděl každý lékař uznaný příslušným orgánem. V praxi to znamená, že držitel průkazu způsobilosti vydaného podle nového RheinSchPersV nemusí kvůli lékařským prohlídkám cestovat do země, která provedla předchozí lékařskou prohlídku. Držitel průkazu způsobilosti s logem CCNR si může nechat zkontrolovat způsobilost u kteréhokoli uznávaného lékaře v zemi protékající Rýnem, nebo v Belgii.

Orgány států CCNR také úzce spolupracují na zabezpečení dokumentů, což chrání zejména bezpečnost lodní dopravy, ale také brání předkládat zaměstnavatelům odňatá nebo pozastavená osvědčení.

Tato posílená koordinace poskytne účinnou podporu pro vkládání údajů obsažených v osvědčeních o kvalifikaci, služebních knížkách a lodních denících do elektronických národních rejstříků.

Ústřední komise pro plavbu na Rýně

Ústřední komise pro plavbu na Rýně

Anglicky: Central Commission for the Navigation of the Rhine CCNR, francouzsky: Commission centrale pour la navigation du Rhin, německy: Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR), nizozemsky: Centrale Commissie voor de Rijnvaart – je mezinárodní organizace s pěti členskými zeměmi, jejímž úkolem je podporovat evropskou prosperitu tím, že zaručí vysokou úroveň bezpečnosti plavby po Rýnu. Byla založena v roce 1815 a od roku 1920 sídlí ve Štrasburku ve Francii.

Zdroj: www.ccr-zkr.org