Novela zákona o vnitrozemské plavbě přináší nová pravidla, za jakých okolností bude muset člen posádky plavidla na přezkoušení, nebo na prohlídku k lékaři.

Nová pravidla, kdo bude muset na přezkoušení, nebo k lékaři

Novela zákona o vnitrozemské plavbě přináší nová pravidla, za jakých okolností bude muset člen posádky plavidla na přezkoušení, nebo na prohlídku k lékaři.

Státní plavební správa informuje plaveckou veřejnost o skutečnosti vyplývající z novely zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, která nabude účinnosti 1. března 2023.

Tato novela zákona upravuje postup v případě pozbytí znalostí, nebo dovedností potřebných k výkonu funkce člena posádky plavidla a stanoví povinnost absolvovat přezkoušení těchto znalostí nebo dovedností.

Uvedená novela zákona dále určuje podrobná pravidla pro případ změny zdravotního stavu člena posádky plavidla a stanoví povinnost podrobit se lékařské prohlídce na základě výzvy.

Plavební úřad musí mít důvodné podezření

Státní plavební správa, pobočka Přerov.
Státní plavební správa, pobočka Přerov.

V obou případech je nutná existence důvodného podezření ze strany plavebního úřadu na pozbytí znalostí nebo dovedností, případně na změnu zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění zdravotní způsobilosti.

Za důvodné podezření nasvědčující pozbytí znalostí a dovedností lze požadovat tyto případy:

 1. Z výsledku odborného šetření nehody v plavebním provozu vyplyne, že příčinou nehody bylo
  • závažné pochybení svědčící o neznalosti základních pravidel plavebního provozu (příkladem lze uvést projetí úseku označeného signálními znaky „Zákaz proplutí“, neznalost plovoucích signálních znaků vymezujících prostor pro koupající se, kam mají plavidla zákaz vplutí),
  • zásadní pochybení při vedení plavidla nasvědčující neschopnost řádně plavidlo ovládat (např. nezvládnutí základních manévrů vyplutí, přistávání, potkávání plavidel v plavebním kanále, vytváření nebezpečného vlnobití a sání).
 2. Recidiva závažných protiprávních jednání spočívající v porušování základních pravidel plavebního provozu (opakované nerespektování plavebního značení, opakované vytváření nebezpečného vlnobití a sání, opakované vedení plavidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky).
 3. Podnět na přezkoušení znalostí a dovedností od zahraničního orgánu, který zadržel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, odborníka na plavidle, nebo průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla vydaného plavebním úřadem.

Za důvodné podezření nasvědčující změnu zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění zdravotní způsobilosti lze považovat tyto případy:

 1. Výzva k podrobení se lékařské prohlídce ze strany provozovatele, nebo vůdce plavidla oznámená plavebnímu úřadu.
 2. Důvodné podezření na změnu zdravotního stavu vyplyne z výsledku odborného šetření nehody v plavebním provozu (příkladem lze uvést nevnímání zvukové signalizace jiného plavidla, podezření na potíže se zrakem, problémy s prostorovou orientací na vodní cestě, pohybové omezení znemožňující bezpečné ovládání a obsluhu plavidla atd.)
 3. Oznámení od osoby mimo plavidlo vykonávající činnosti spojené se zajištěním bezpečné plavby (obsluha plavební komory).
 4. Podnět od ostatních dozorových orgánů (Policie ČR, EU dozorových orgánů).

Praxe plavebního úřadu v minulosti

Za posledních cca 15 let bylo k přezkoušení znalostí nebo dovedností, případně k přezkoumání zdravotní způsobilosti přikročeno v jednotkách případů.

Kromě jednoho případu se vždy jednalo o přezkoumání zdravotní způsobilosti vůdce jiného než malého plavidla, a to na základě podnětu zahraničního policejního orgánu, který zadržel oprávnění k vedení plavidla. Vždy šlo o vedení nákladní lodi v zahraničí s vysokých obsahem alkoholu v krvi u vůdce plavidla. Zahraniční orgán požadoval přezkoumání zdravotní způsobilosti na abusus alkoholu.

V jednom případě se jednalo o přezkoušení znalostí potřebných k výkonu funkce vůdce malého plavidla v České republice, neboť z projednání přestupku vyplynuly zásadní pochybnosti o znalosti základního signálního značení vůdcem plavidla, který závažně ohrozil bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu na intenzivně využívané vodní cestě.

Zdroj: plavebniurad.cz