Vlajka EU

Směrnice o profesních kvalifikacích ve vnitrozemské plavbě prozatím vzbuzuje otázky

Dne 27. prosince 2017 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES.


Tato směrnice vstoupila v platnost 18. ledna 2022. Od tohoto okamžiku jsou požadavky na kvalifikace pro funkce na palubách vnitrozemských plavidel v celé Evropě stejné. Důvodem této změny je sjednocení kvalifikačních podmínek ve všech členských zemí EU.

Arjen Mintjes byl jako předseda evropské zastřešující organizace pro nautický výcvik EDINNA (EDucation INland NAvigation) nejen úzce zapojen do přípravy nové směrnice, ale byl jedním z jejich tvůrců. V roce 2008 založil Edinnu spolu s Robem van Reemem z rotterdamského STC.
Pro server Schuttevaer uvedl, že jim připadalo zvláštní, že členové posádek z různých evropských zemí plavící se na totožných vodních cestách absolvovali úplně rozdílné výcvikové kurzy. „S Edinnou bylo naším cílem vytvořit podmínky, které by stanovily stejné školení a stejný diplom po celé Evropě. Něco, co v námořní a letecké dopravě platí už dlouhou dobu.“ To mimochodem nebyl jediný cíl Edinny. „Také jsme chtěli jeden jednotný jazyk ve vnitrozemské lodní dopravě.“

V roce 2015 byla Ústřední komisí pro plavbu na Rýně (CCNR) a Evropskou unií s cílem stanovit jednotné evropské normy založena CESNI. V roce 2017 byly schváleny jednotné profesní kvalifikace

Od té doby směrnice vzbuzuje spíše více otázek než odpovědí. Což je způsobeno zejména tím, že ve skutečnosti proběhla implementace směrnice do vnitrostátního práva jen v Německu a Rakousku. Chybí informační kampaň, která by tuto zásadní změnu představila celému odvětví. Obavy a nejistota tak panují na obou stranách, jak u členů posádek, tak i u zaměstnavatelů.
Leenderta van Halsta, generální ředitel společnosti Aflos- & Crewmanagement (ACM) pro server Schuttevaer uvedl, že nové předpisy jdou zcela špatným směrem. „Jenom to ztíží hledání personálu. Úsilí se mělo zaměřit spíše opačným směrem, a to na otevřenost oboru.“
Tomu oponuje Ingrid Blom ze sdružení průmyslu vnitrozemské lodní dopravy CBRB. „je to příspěvek k jednotnému evropskému trhu práce, který nabízí podnikatelům ve vnitrozemské lodní dopravě jistotu, že člen posádky, nebo kapitán a to odkudkoli, splňuje stejné kvalifikační předpoklady.“

Ministerstvo dopravy ČR zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Předmětem tohoto návrhu je zajistit převedení uvedené směrnice a rovněž provést implementaci dalších unijních předpisů do právního řádu České republiky.

Uvedený návrh zákona přináší koncepčně novou, poměrně rozsáhlou a strukturovanou právní úpravu způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidla (případně k výkonu některých specifických činností s provozováním plavidla souvisejících), která respektuje veškeré unijní požadavky. Předvídáno je rovněž vydání související prováděcí právní úpravy, k čemuž uvedený návrh zákona obsahuje potřebná zmocnění.

„V současné době je návrh zákona projednáván na úrovni Vlády České republiky a předpokládáme, že v dohledné době bude předložen Poslanecké sněmovně“ uvedl pro magazín Paluba.eu tiskový mluvčí ministerstva Martin Brychta.

Směrnice (EU) 2017/2397:

Směrnice (EU) 2017/2397 stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách Unie, jakož i pro uznávání těchto kvalifikací v členských státech a vztahuje se na vedení nebo obsluhu
a) lodí o délce 20 m a více; b) lodí, jejichž objem L x B x T je 100 m3 a více; c) remorkérů a tlačných remorkérů určených k vlečení nebo tlačení plavidel v písm. a) a b) nebo plovoucích strojů; d) osobních lodí; e) plavidel přepravujících nebezpečné věci; a f) plovoucích strojů. Směrnice (EU) 2017/2397 se naopak nevztahuje na vedení sportovních a rekreačních plavidel, převozních lodí, které se nepohybují samostatně, plavidel ozbrojených sil, policie, hasičů, správců vodních cest a dalších složek.

 • má oproti stávajícím směrnicím 91/672/EHS a 96/50/ES širší působnost a vztahuje se kromě vůdců plavidel i na ostatní členy posádky;
 • nově řeší uznávání osvědčení Unie v rýnské oblasti a uznávání rýnských dokladů v Unii;
 • umožňuje členským státům stanovit odchylné požadavky na profesní kvalifikace na nenapojených vodních cestách;
 • u zdravotní a profesní způsobilosti odkazuje na požadavky stanovené standardy vydanými výborem CESNI;
 • nově zavádí kvalifikace pro specifické druhy provozu – odborník na zkapalněný zemní plyn a odborník na přepravu cestujících;
 • nově zavádí zvláštní povolení s platností 5 let pro
  • vedení plavidla na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru,
  • vedení plavidla na vodních cestách, které byly určeny jako úseky vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky,
  • vedení plavidla pomocí radaru,
  • vedení plavidla používající jako palivo LNG,
  • vedení velkých sestav (tlačné sestavy, u nichž je součin celkové délky a celkové šířky 7 000 m2 a více);
 • nově umožňuje členským státům stanovit úseky vodních cest se zvláštními riziky, na nichž musí je třeba získat zvláštní povolení (musí se jednat o vodní cesty,
  • kde se často mění směr a rychlost proudu,
  • kde dochází k častým nehodám,
  • kde existuje zvláštní místní předpisu upravující provoz,
  • kde to odůvodňují zvláštní hydromorfologické vlastnosti vodní cesty, a nebo 
  • kde neexistují dostatečné informační služby a mapy);
 • stanovuje, že pro získání zvláštního povolení pro plutí na vodních cestách se zvláštními riziky může členský stát vyžadovat, aby žadatel absolvoval:
  • a) určitý počet plaveb na dotyčném úseku,
  • b) zkoušky na simulátoru,
  • c) písemný test,
  • d) ústní zkoušku;
 • stanovuje, že osvědčení Unie o profesních kvalifikacích budou vydávána podle jednotných vzorů a budou uznávána v celé Unii, platnost průkazů bude nejvýše 13 let;
 • nově umožňuje používání simulátorů při výcviku a ověřování profesní způsobilosti;
 • u získané praxe zohledňuje plavby na všech vodních cestách Unie; v případě vnitrozemských vodních cest, jejichž tok se nenachází zcela na území Unie, se zohledňuje rovněž doba plavby získaná na úsecích nacházejících se mimo území Unie;
 • stanovuje povinné zdravotní prohlídky pro všechny členy posádky; od 60 let věku ve zkrácených intervalech – od 60 let každých 5 let a od 70 let každé 2 roky;
 • stanovuje povinnost členským státům vést registry o vydaných osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek a lodních deníků a dalších informacích souvisejících.

Zdroj: www.mdcr.cz, www.schuttevaer.nl