Vodní dílo Hněvkovice.

Hněvkovická přehrada se dočká plavební komory

Plavební komora na vodním díle Hněvkovice se po 19 letech dočká svého dokončení. Firma EUROVIA CS, a.s. dne 20. května namontovala do plavební komory chybějící dolní vrata. Přiblížila tak státního investora Ředitelství vodních cest ČR zase o něco blíže ke splnění úkolu obnovení splavnosti Vltavy do Českých Budějovic.

Vodní dílo Hněvkovice (ř. km 210,39) bylo dáno do provozu v roce 1991. Jeho hlavním úkolem je zadržovat vodu nutnou pro provoz jaderné elektrárny Temelín. Kromě této funkce je důležitou i funkce rekreační. Původní výstavba v osmdesátých letech minulého století obsahovala v oblasti vodní dopravy pouze hrubou stavbu plavební komory bez vystrojení technologickou částí. Ta je dodávána až nyní. Plavební komora, jejíž stavba začala již při stavbě vodního díla Hněvkovice, se tak koncem roku 2010 dočká po 19 letech svého dokončení. K jejímu plnému využití dojde od roku 2013, kdy bude zakončen projekt Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou.

Plavební komora o rozměrech 45×6 m bude mít spád 15 m. Umožní lodím s maximálním rozměrem 44×5,4 m překonat vodní dílo Hněvkovice. Horní vrata o hmotnosti 25 t jsou koncipována jako jednokřídlá desková vrata hydraulicky otevíraná proti vodě, dolní vrata o hmotnosti 35 t pak jako stavidlová opěrná zdvihaná elektromechanicky na Gallových řetězech. Pro plnění plavební komory bude využit stávající jednostranný obtok. Prázdnění plavební komory je navrženo pomocí zdvižného stavidla osazeného přímo ve vratech. Objekt velínu je budován jako jednopodlažní nástavba na stávajícím přízemním objektu současné strojovny hradicích konstrukcí. V horní rejdě plavební komory budou vybudována čekací stání s možností napojení lodě na elektrickou energii, vodovod a kanalizaci.

Stavba za bezmála 110 mil. Kč je realizována za výrazné podpory Evropské unie. 85% nákladů bude uhrazeno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 15% financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: http://rvccr.cz/