Překládka zboží je v Hamburku prozatím pod úrovní předchozího roku

Pokles je ale zřejmě u konce, pro druhou polovinu roku se očekává stabilizace a pomalý přechod k růstu množství přeloženého zboží ze zámoří.

V přístavu Hamburk bylo v první polovině roku 2009 přeloženo celkem 54,2 miliónů tun zboží ze zámoří. To odpovídá poklesu o 23,7 procenta oproti odpovídajícímu období předchozího roku. Výrazně méně byl postižen export s celkem 24,2 milióny tun, což odpovídá 19,9 procenta poklesu. Na straně importu dle firmy Hafen Hamburg Marketing e.V., marketingové organizace přístavu Hamburk, byl zveřejněn výsledek překládky ve výši 30 miliónů tun, což odpovídá poklesu o 26,5 procenta.

Při analýze hlavních skupin překládky zboží ze zámoří v Hamburku bylo zjištěno, že v Hamburku silně zastoupená překládka kusového zboží, se propadla s 37 milióny tun v prvním pololetí o 27,8 procenta. Protože kusové zboží v Hamburku je asi z 97 procent překládáno v kontejnerech, dopadá tento pokles v první řadě na překládku kontejnerů. Největší německý kontejnerový přístav odbavil v prvním pololetí 2009 celkem 3,6 miliónů TEU (20-palcových standardních kontejnerů). To odpovídá poklesu o 28,7 procenta oproti předešlému roku. Oproti roku 2009 bylo v prvním pololetí 2008 v Hamburku přeloženo 5 miliónů TEU v kontejnerové přepravě s růstem skoro o 4 procenta a ještě se v té době neprojevoval žádný pokles překládky zboží ze zámoří. Teprve ve druhé polovině roku 2008 se masivně projevila, tak jako i v ostatních významných přístavech, světová finanční a hospodářská krize v rozvoji překládky zboží ze zámoří. Pro Hamburk zůstala v kontejnerové překládce, na základě objemu přepravy, důležitým cílem Asie, ke které se patří i Čína, jako s odstupem nejvýznamnější obchodní partner přístavu Hamburk, s celkovým množstvím přeloženého zboží ve výši 2,1 miliónu TEU (-25,1 procenta), což je výrazně pod loňskými výsledky.

Hamburk je v Evropě na vedoucím místě jako překladiště kontejnerové přepravy s Asií a Čínou. Vzhledem k tomu, že podstatná část těchto kontejnerů je transportována jako mezilodní náklad pomocí říčních nákladních lodí přes překladiště Hamburk do oblasti Baltského moře, projevil se pokles v této oblasti ve spojitostí s říční nákladní dopravou na překládce zboží v Hamburku dvojnásobně. Vyhodnocení jednotlivých cílových oblastí s malým podílem na celkové překládce, ale ukazuje pro první pololetí 2009 i pozitivní tendence. Tak například kontejnerová přeprava do západní Afriky dosáhla 27.000 TEU a to je přírůstek o 7,5 procenta. Za zmínku stojí také to, že 131.000 TEU kontejnerové přepravy s Indií a Pákistánem znamená úbytek jen o 5 procent oproti předchozímu roku.

Překládka množstevního zboží, která dosáhla za prvních šest měsíců v Hamburku výsledku 17,2 miliónů tun, nebyla světovou finanční a hospodářskou krizí, při poklesu o 13,1 procenta, tak zasažena, jako překládka kusového zboží. Překládka sypkého materiálu, určovaného především obilím na export, se dokonce zvýšila v tomto období o 38,6 procenta na 4,1 miliónů tun. Oblast kapalných hmot zůstala se 7,1 miliónů tun a poklesem o 1,1 procenta těsně pod výsledky předchozího roku.

Členka představenstva firmy Hafen Hamburg Marketing paní Claudia Roller upozornila během prezentace dat o překládce zboží na to, že srovnávání pololetních výsledků 2009/2008 dává jen částečný obraz. Tak prvních šest měsíců 2008 ještě ukazovalo na periodu růstu, zatímco výsledky překládky za první pololetí 2009 byly masivně ovlivněny důsledky světové hospodářské krize.

“Výsledky překládky za první pololetí 2009 nás ujistili i přes negativní hodnoty, že dno v překládce zboží, dle našich odhadů, již bylo dosaženo a překládka v přístavu se celkově stabilizovala“, prohlásila paní Claudia Roller. „Pro druhou polovinu roku počítáme s růstem v překládce zboží ze zámoří. Za základě nám předložených měsíčních výsledků překládky usuzujeme, že od měsíce dubna do června včetně již začalo lehké navyšování kontejnerové přepravy a pokles byl zastaven. Pozitivní signály dostáváme i z našich přístavních a veletržních akcí doma i v zahraničí od zástupců průmyslu a obchodu, jakož i od vedoucích manažerů dopravy a lodní dopravy“, přesvědčivě zdůraznila paní Claudia Roller.

Hamburk je největší německý námořní přístav a je ve své funkci centra mezinárodního obchodu úzce spjat s rozvojem konjunktury a s obchodními toky. V univerzálním přístavu, který provádí překládku všech druhů zboží, se přístavní hospodářství v Hamburku rozděluje na mnoho skupin zboží a dotýká se velmi různorodých hospodářských regionů ve světě. Město Hamburk, přístavní hospodářství a Hamburg Port Authority se v nezměněné formě soustřeďují na přípravu přístavu na budoucí růst a na tomu odpovídající výstavbu.
„Projektem, určujícím budoucí směr rozvoje přístavu Hamburk, je centrální terminál Steinwerder. Reakce na náš mezinárodní marketingový výzkum ohledně budoucího využití této plochy je již krátce po startu vynikající“, říká Jens Meier, výkonný ředitel Hamburg Port Authority. To ukazuje, že Hamburk je stále atraktivní lokalitou pro lodní dopravu, průmysl a logistiku.
„Bude se i nadále investovat, aby byla přístavní a dopravní infrastruktura připravena na budoucí růst. Spolehlivou prognózu výsledků ke konci roku a dalšího vývoje v roce 2010 zatím s ohledem na těžko odhadnutelný vývoj světové ekonomiky nechci prezentovat“, říká paní Claudia Roller.

Zdroj: www.hafen-hamburg.de