Průkazy způsobilosti, Státní plavební zpráva

Poslední termín výměny průkazů vydaných před 1. 1. 2015

Posledním dnem podání žádosti o výměnu průkazů vůdců a členů posádek velkých plavidel je 28. 2. 2023, pro vůdce malých a rekreačních plavidel je 29. 2. 2024.

Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě nabývá účinnosti dne 1. března 2023. Na základě přechodných ustanovení je prodloužena lhůta pro podání žádostí o výměnu průkazů způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel, a to do jednoho roku od nabytí účinnosti novely zákona.

Prodloužení lhůty podání žádostí o výměnu se netýká průkazů způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých. O výměnu těchto průkazu lze požádat pouze do nabytí účinnosti novely zákona.

 • Průkazy způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel
  Posledním dnem podání žádosti o výměnu průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla je 29. únor 2024.
 • Průkazy způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých (včetně plaveckých služebních knížek)
  Posledním dnem podání žádosti o výměnu průkazu způsobilosti vůdce a člena posádky plavidla jiného než malého je 28. únor 2023.

O nutnosti výměny průkazů způsobilosti jsme informovali zde:

Postup při podání žádosti o výměnu plavebního dokladu

 1. Vyplnit formulář – Žádost o VÝMĚNU plavebního dokladu – viz zde.(případně k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy, v sekci Doklady osob, Další odkazy, Formuláře)
 2. Přiložit průkaz způsobilosti.(nebo kolkovou známku v hodnotě Kč 100,-).
 3. Doručit žádost nejlépe poštou, případně osobně v úřední dny, mimo úřední dny lze také žádost podat na podatelnu kterékoliv pobočky Státní plavební správy.
  (elektronické podání této žádosti není možné)
 4. Vyzvednout nový průkaz. Průkaz je nutné vyzvednout OSOBNĚ, případně prostřednictvím zplnomocněné osoby (není nutná ověřená plná moc).Informace o průkazech připravených k převzetí – viz zde.(případně k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy, v sekci Doklady osob, Další odkazy, Průkazy k převzetí)

Zdroj: plavebniurad.cz