Novela zákona o vnitrozemské plavbě prošla Poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna v pátek 20. června 2014 vyslovila souhlas s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Novelu teď musí schválit Senát a podepsat prezident republiky. Novela zavádí koncepčně novou úpravu přístavů, pravidel provozu na vodní cestě či vymezování vodních ploch pro sportovní účely. Dílčí změny se týkají např. technické způsobilosti plavidel, plavebního rejstříku či posádky plavidel.

Zákon o vnitrozemské plavbě nabyl účinnosti v roce 1995 a do současné doby prošel pouze dílčími, obsahově omezenými novelizacemi. Od nabytí jeho účinnosti (1. října 1995) uplynulo tedy již bezmála 17 let. Za tu dobu došlo ve vývoji České republiky k zásadní změně, a to k jejímu vstupu do Evropské unie. Velkých změn během této doby dosáhl také vývoj, týkající se společenských vztahů upravených tímto zákonem, především došlo k rozvoji rekreační plavby a vodní infrastruktury.

Předkládaná novela zákona o vnitrozemské plavbě se zaměřuje na přizpůsobení právní úpravy novým polečenským potřebám a nárokům a v této souvislosti přináší zejména:

 • novou, ucelenější právní úpravu provozování přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť,
 • komplexní právní úpravu pravidel plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách ČR (s touto právní úpravou souvisí i zamýšlené odstranění dvoukolejnosti pravidel plavebního provozu vypuštěním některých ustanovení z vyhlášky č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů),
 • novou právní úpravu vymezování vodní plochy pro plutí malých plavidel a vodní lyžování,
 • novou možnost pověřování fyzických nebo právnických osob ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla a
 • novou právní úpravu půjčoven malých plavidel.

Dalším cílem navrhované právní úpravy je provést implementaci práva Evropské unie, tj. přijmout opatření v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí a implementaci 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.

V neposlední řadě Ministerstvo dopravy využilo novelizace zákona o vnitrozemské plavbě k úpravě:

 • některých základních pojmů a jejich definic,
 • zavedení institutů, které umožní Státní plavební správě flexibilně reagovat na situace, které jsou dočasné a nelze současně vyčkávat na novelizaci zákonné či prováděcí právní úpravy,
 • způsobu prokazování příslušnosti zaměstnanců ke Státní plavební správě,
 • podrobností při vedení plavebního rejstříku,
 • výše stávajících a zavedení nových správních poplatků,
 • oprávnění Policie ČR projednávat v blokovém řízení též přestupky v plavebním provozu, což se promítá i do novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“),
 • opuštění pojetí osvědčení plavidla jako dokladu o vlastnictví,
 • zrušení povinnosti prokazovat spolehlivost pro vydání průkazu způsobilosti,
 • snížení doby praxe nutné k prokázání odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby,
 • zrušení povinnosti Státní plavební správy k vymáhání pokut a
 • zakotvení platnosti průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek vydaných podle předpisů platných jak před, tak i po účinnosti zákona č. 114/1995 Sb.

Stávající zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje poplatky týkající se oblasti vnitrozemské plavby. Od nabytí účinnosti zákona o správních poplatcích nedošlo k navyšování těchto poplatků. Úroveň poplatků je v současné době na úrovni správních poplatků roku 1992, tj. do výše poplatků nebyla promítnuta míra inflace. Od tohoto roku došlo k výraznému nárůstu příjmů obyvatel a současně narostly provozní náklady úřadu a dále se investovalo do nových technologií, což umožnilo zlepšit služby pro veřejnost. Návrh změn zákona o správních poplatcích tak vychází jednak z revize stávajících správních poplatků na úseku vnitrozemské plavby, jednak se na základě potřeb praxe a v souvislosti s novelou zákona o vnitrozemské plavbě nově navrhují některé další poplatky. V roce 2011 bylo ze správních poplatků vybráno celkem 3 565 560 Kč (2010 – 3 753 350 Kč, 2009 – 3 167 371 Kč). Vzhledem k tomu, že předkládanou novelou zákona dochází ke zvýšení správních poplatků v průměru na dvojnásobek, předpokládá se zvýšení příjmů státního rozpočtu o cca 3,7 mil. Kč.

Novela zákona dále řeší výměnu průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek vydaných podle předpisů platných jak před, tak i po účinnosti zákona o vnitrozemské plavbě. Většina těchto průkazů nemá, resp. má jen nedostatečné, ochranné prvky a průkazy vystavené do roku 1992 navíc obsahují názvy a symboly již neexistujících státních útvarů.

Kompletní návrh zákona – Celý sněmovní tisk ke stažení (PDF, 11 MB, 252 stran)

Zdroj: www.mdcr.cz

Komentáře Facebook

One thought on “Novela zákona o vnitrozemské plavbě prošla Poslaneckou sněmovnou”

Komentáře nejsou povoleny.