Model plavebního stupně Děčín.

Doplněná EIA pro plavební stupeň Děčín byla předána

Pracovníci Ředitelství vodních cest ČR a firmy WELL Consulting – zpracovatele dokumentace EIA pro projekt výstavby plavebního stupně Děčín – dnes předali Ministerstvu životního prostředí doplněný materiál. Proces posuzování vlivů záměru výstavby klíčového jezu na Labi na životní prostředí tak pokračuje.

Ředitelství vodních cest ČR předložilo dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) záměru Plavební stupeň Děčín Ministerstvu životního prostředí již v srpnu 2010. To požádalo v květnu 2011 o její doplnění. Zpracovatel dokumentace, firma WELL Consulting, vypracoval na základě připomínek doplněk, který byl dnes na MŽP doručen.

V předkládaném materiálu byly reflektovány připomínky a podněty ze strany nevládních organizací, občanů i státních institucí. V celém období doplňování dokumentace probíhala řada jednání s kritiky a odpůrci tohoto záměru a byla zajištěna řada nových informací a analýz. Doplněk obsahuje i nová data ve vazbě na hospodářskou recesi a krizi eurozóny.

Pro zkrácení procesní náročnosti vyjádření německé strany byl doplněk včetně příloh a hlavních připomínek ze SRN přeložen do němčiny.

Doplnění dokumentace EIA záměru Plavební stupeň Děčín

Při zpracování tohoto doplňku postupoval zpracovatel velmi proaktivně, aby byly zohledněny požadavky MŽP, vyloučeny veškeré další případné pochybnosti a zodpovězeny připomínky ohledně dopadů na životní prostředí. Proto byla vedena jednání i s dotčenými odbory ministerstva životního prostředí, s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nebo Správou Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a České středohoří.

Zásadní posun oproti původní dokumentaci nastal především v těchto bodech:

– Zpracování kompletně nového posudku vlivu stavby na soustavu Natura 2000. Toto hodnocení je nově a mimořádně pečlivě zpracováno v kooperaci s týmem čtyř autorizovaných osob, aby byla plně průkazná objektivita i metodická jednotnost. Detailně zpracované „naturové“ hodnocení obsahuje například zpřesněnou kvantifikaci ovlivnění hladin nad a pod jezem, doplnění biologických dat (lužní porosty, invazní druhy, vodní makrofyta, vegetace náplavů, řasy, ptáci, netopýři, vodní brouci atd.), nebo vymezení dosud chybně vymapovaných stanovišť. Všechny tyto informace jsou v maximální míře prezentovány i ve velmi srozumitelné grafické podobě.

– Detailní řešení problému migrace ryb, opatření pro jejch ochranu před turbínami malé vodní elektrárny (MVE). Byla vyhodnocena významná a komplexní změna, přičemž řešení této problematiky je nyní vysoce pozitivně hodnoceno ichtyology. Řešení zahrnuje velmi jemné česle, dnový elektrický odpuzovač se stupňujícím se napětím, světelné a zvukové zábrany. Nově je instalováno sběrné potrubí pro ryby migrující po proudu ve svislé zdi MVE u pravého sektoru jezu a jako organizační opatření je k podpoře migrace navrženo i přednostní sklápění pravého sektoru jezu.

– Zohlednění nových dat o kapacitních limitech železnice v SRN a aktualizace dopravní prognózy. Došlo také k vyčíslení negativních dopadů nulové varianty (tzn. pokud by byl zachován stávající stav), zejména z hlediska nutného nárůstu využití kapacit silniční nákladní dopravy. Tyto dopady by představovaly zatížení v hodnotě až 1,5 mld Kč za rok, a to i při zohlednění hospodářské recese a krize eurozóny.

– Překlad prakticky celé dokumentace do němčiny. Doplněk byl včetně důležitých příloh a hlavních připomínek ze SRN rovnou přeložen do němčiny, aby se zkrátila procesní náročnost pro vyjádření tamní veřejnosti.

– Zveřejnění obsáhlých podkladů na stránkách ŘVC. Jedná se o kompletní doplněk dokumentace i důležité podkladové studie, jako například studie proveditelnosti, aktualizace dopravní prognózy, výsledky monitoringu experimentálních výhonů, závěrečná zprávu z modelového výzkumu pravobřežního biokoridoru a celá řada podkladových biologických průzkumů.

Doplněk byl zpracován na základě dohody mezi ŘVC ČR, MŽP a německou stranou tak, že původní dokumentace zůstává v platnosti a doplněk ve stávající struktuře rozšiřuje jednotlivé kapitoly či přílohy. Výjimkou je „naturové“ hodnocení, které bylo vloni připomínkováno nejkritičtěji.

Shrnutí dokumentace EIA záměru Plavební stupeň Děčín

Dokumentace EIA hodnotí záměr PSD, který klíčovým způsobem podmiňuje využívání labské vodní cesty. Ta představuje pro Českou republiku jediné plavební spojení s mořem a je součástí evropské páteřní sítě TEN-T – tedy prioritních evropských dopravních koridorů. Realizace záměru zajistí až do prvního přístavu na českém území plavební ponory srovnatelné s německou částí Labe, kde jsou podmínky pro plavbu především díky odlišnému podélnému sklonu Labe podstatně příznivější.

Dlouhotrvající snaha řešit regulovaný a pro plavbu značně problematický úsek Labe mezi Střekovem a Hřenskem zesílila po roce 1992. Byly navrženy desítky variant zlepšení splavnosti tohoto kritického úseku. Odpůrci bylo vždy obecně namítáno, že je možné zlepšit plavební podmínky bez výstavby vzdouvacích objektů či řešit problém pomocí tzv. nízkoponorových lodí. Tyto návrhy však řada odborných studií shodně vyhodnotila jako nereálné.

Stejně tak byl doložen význam vodní dopravy pro českou ekonomiku a její environmentální šetrnost. Zlepšené a zejména garantované plavební podmínky zajistí přechod části stávající přepravy na dopravu lodní a vytvoří předpoklady pro rozvoj kontejnerové lodní přepravy. Zvýšení objemu přepravovaného zboží vodní dopravou přinese větší konkurenci do sektoru dopravy, snížení dopravních nákladů pro přepravce a zlepšení podmínek pro podnikání. Očekává se také nárůst rekreační a osobní plavby.

V roce 2005 rozhodla česká vláda, že bude postaven PSD. Následně byla zpracována řada variant řešení, mezi nimi na základě spolupráce odborníků z technických i přírodovědných oborů také Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními, která byla spolu se základní variantou 1 a nulovou variantou vybrána k podrobnému posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.

Varianta 1B byla předloženou dokumentací EIA doporučena k realizaci, neboť negativní vlivy čistě technické varianty 1 byly dostatečně zmírněny či eliminovány navrženými opatřeními. Významné je i hodnocení Varianty 0 popisující stávající stav a zejména očekávané negativní dopady, které by nastaly se zvýšeným užíváním pozemní dopravy.

Požadované plavební parametry jsou dosaženy vybudováním PSD v ř. km 737,12 (pl. km 98,88) s plavební komorou a pohyblivým jezem, umožňujícím nominální vzdutí hladiny bezprostředně nad jezem na kótu 124,50 m n. m, což je cca 0,5 m nad úrovní hladiny jednoleté velké vody. Vzdutí PSD, které ovlivní hloubku vody v Labi a rychlost jejího proudění, dosahuje zhruba 2 km nad objekty loděnice Křešice.

Celkový pohled na PSD ve směru proti proudu ukazuje nalevo objekt malé vodní elektrárny, která vyrobí elektrickou energii odpovídající zhruba spotřebě poloviny všech domácností v Děčíně, a kanálový rybí přechod, napravo plavební komoru s přilehlým terestrickým biokoridorem. Vpravo nad horní rejdou je zobrazena část jedné z revitalizovaných ploch.

Navrhovaná environmentální opatření v úseku toku, který bude ovlivněn vzdutím, jsou svým rozsahem a uvedením jako součást stavebního celku výjimečné. Spočívají v úpravách břehových partií řeky ve vybraných lokalitách a širšího území v oblasti ústí Ploučnice. Ve většině případů je navrhováno celkové snížení a zvlnění terénu, zmírnění sklonů břehů a výsadba lužních porostů. Budou zde vytvořeny tůně jako životní prostředí řady organismů a příhodná místa rozmnožování obojživelníků. Při břehové linii se díky navrženému kolísání hladiny ve zdrži vytvoří pláže představující prostředí vhodné pro vzácné druhy rostlin a živočichů.

Cílem těchto a řady dalších opatření je eliminovat či zmírnit vlivy výstavby a provozu PSD a nad jejich rámec pak i ve srovnání se stávajícím stavem podpořit rozvoj biotopů, které jsou v dnešní době silně poškozené a zanikají. Tato skutečnost byla podložena dlouholetými podrobnými biologickými průzkumy a hodnoceními a v samotné dokumentaci pak hodnocením varianty 0.

Migrační prostupnost PSD ve variantě 1B je řešena nadstandardně. Opatření zahrnují například štěrbinový rybí přechod mezi pravou zdí plavební komory a levým jezovým polem, levobřežní suchozemský biokoridor a pravobřežní biokoridor s akvatickou a suchozemskou částí o délce téměř 500 m a šířce 30 m. Řešena je i poproudová migrace vodních živočichů, především úhoře říčního. Lze předpokládat, že takto navržený systém umožní bezproblémovou migraci pro přítomné druhy migrujících ryb, včetně lososa atlantského, i suchozemských živočichů, včetně velkých savců (bobr evropský a vydra říční).

Plavební poměry v úseku toku od PSD k Dolnímu Žlebu budou zlepšeny prohrábkou, její rozsah však bude ve variantě 1B významně omezen úpravou trasování plavební dráhy a zejména stavbou břehových výhonů. Břehové výhony budou při nízkých průtocích koncentrovat vodu do plavební dráhy a zároveň představovat velmi heterogenní prostředí, které bude využitelné celou řadou rostlinných i živočišných druhů a zároveň rozšiřovat plochy štěrkových náplavů.

V oblasti vzdutí dojde ke zvýšení hladiny, která však nezasáhne mimo koryto řeky. Vzdutím dojde ke změně ekologických podmínek v nadjezí. Vzhledem k vysoké průtočnosti zdrže nebudou mít změny kyslíkových, sedimentačních a hloubkových poměrů výrazně negativní vliv, dojde však k určitému posunu společenstev. Realizace PSD neovlivní významně podzemní vody a nebude mít významný vliv ani na jejich kvalitu v dotčeném území.

Chráněné zájmy ochrany přírody a jejich jednotlivé ochranné režimy jsou v dokumentaci popsány v rámci tzv. biologického a naturového hodnocení. V případě varianty 1B byl vyloučen významně negativní vliv na soustavu Natura 2000. Záměr PSD zahrnuje v případě varianty 1B ještě kromě komplexu zmírňujících a revitalizačních opatření i řadu managementových opatření. Další jsou v rámci hodnocení EIA v dokumentaci doporučena. Po dobu přípravy, provádění i následného sledování záměru bude prováděn monitoring realizovaných opatření i vlivů záměru.

Významnější přeshraniční vlivy záměru byly vzhledem k jeho předpokládaným dopadům vyloučeny. Záměr neovlivní negativně hydrologický ani splaveninový režim Labe na německém území. Jeho realizace včetně prohrábek dna pod plavebním stupněm neohrozí kvalitu vody v Labi, což bylo podloženo patřičnými průzkumy a studiemi. Dnové sedimenty nejsou významně znečištěny a ty sedimenty, které znečišťující látky obsahují, jsou uloženy především při březích, do kterých se nebude zasahovat, či hlouběji pod dnovou dlažbou. Díky nadstandardnímu řešení migrační prostupnosti by záměr neměl ovlivnit společenstva živočichů na německém úseku Labe.

Zdroj: ŘVC ČR