Splavnost Labe – Informace z mimořádné tiskové konference

Mimořádná tisková konference sekce vodní dopravy ze dne 17.12.2009 na lodi Bohemia v Praze. Sekce vodní dopravy při Svazu průmyslu a dopravy svolala mimořádnou tiskovou konferenci v reakci na četné dotazy a žádosti o rozhovory poté, co tisk rozšířil inforace o obsahu jednání u obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci EVD Sped. v. Ministerstvo dopravy ČR o náhradu škody způsobené neudržováním a nedobudováním vodních cest na Labi a na Vltavě dne 4. prosince 2009.

EVD Sped. je spolu s firmami ČSPL, a.s., Konakl a Havelka jedním ze čtyř vodních dopravců, kteří podali žalobu na Ministerstvo dopravy ČR o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, tedy neudržováním a nedobudováním vodních cest na Labi. Nemožností provozovat ekonomickou vodní dopravu na Labi, ke které v dobré víře vodní dopravci obdrželi za zákonných podmínek koncesi, působí těmto dopravcům škodu ve výši 1 miliardy ročně.

Jak uvedla ČTK dne 4. prosince 2009, zástupce ministerstva dopravy před soudem tvrdil, že smlouva AGN (Evropská dohoda o vnitrozemských vodních cestách) není pro ČR závazná co se týče parametrů vodní cesty, tedy ponoru nebo podjezdné výšky mostů, a stát proto nemusí udržovat vodní cestu v zákonných parametrech.

MD toto tvrdí soustavně a opakovaně při všech jednáních soudů s tím, že ze smlouvy AGN a ze zákona 114/1995 a vyhlášky 222/1995 nevyplývá žádná zákonná povinnost udržovat vodní cestu na Labi na ponoru 2,5 m, který by byl pro dopravce ekonomický.

Právní zástupce žalující firmy EVD Sped. JUDr. Aleš Pejchal poté upozornil na skutečnost, že stát zvyšuje podle AGN výšku mostů na Labi na 5,25 metru za evropské peníze, aby pod mosty mohly lodě projet, ale o hloubku řeky se podle stejné smlouvy nestará.

Vodní dopravci potvrzují, že informace je správná:

Stát staví za evropské peníze vodní cestu do výšky. Jako důvod údává stát kontejnerovou přepravu, tedy loď s nákladem kontejnerů do podjezdné výšky mostů 5,25 – 7 metrů.

Na Labi však žádná taková kontejnerová přeprava není a nemůže být, neboť pro ni není dostatečný ponor (hloubka vody). S ohledem na to, že není udržovaná ani dobudovaná vodní cesta, tak na Labi žádná taková kontejnerová doprava dlouho nebude – dokud stát neuzná zaručený ponor pro plavbu lodí. Ostatně stačí si jen představit, jak pluje loď s nákladem kontejnerů do výšky až 7 metrů na Labi, kde pro takovou loď není voda!

Navíc podle Věstníku NKÚ 1/2009 bylo kontrolou finančních prostředků na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů zjištěno, že „podmínkou pro realizaci kontejnerové přepravy v cílových přístavech Pardubice, Chvaletice nebo Kolín je vybudování terminálu, s těmito náklady však nebylo počítáno“.

Most v Kolíně: zvednutí podjezdné výšky na 5,25, v případě proplutí 7 metrů
Investor: ŘVC, projektant VPÚ Deco Praha a SUDOP Praha, a.s.
Zhotovitel: Viamont DSP, a.s., Eurovia CS, a.s., EDS Holding, a.s.
Cena: 1,299 mld. Kč, z toho 877 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím operačního programu Doprava

Most v Nymburku: podjezdná výška 5,25 m, v budoucnu 7 metrů, což je podle RVC podjezdná výška na celém Labi
Investor: ŘVC
Projektant: Viamont DSP. a.s.
Zhotovitel: Viamont DSP, ing. Ivan Šír . Statistika staveb – mosty
Cena 91 070 921 Kč, z toho 95% Evropský regionální rozvojový fond

Most v Poděbradech: plavební profil cílové výšky 7,0 metrů
Cena 137,8 mil. Kč, z toho Evropský regionální rozvojový fond 40%, SFDI 60%
Investor: ŘVC, projektant VPÚ Deco Praha, Zhotovitel Stavby silnic a železnic, a.s., Michlovský s.r.o.

Zdroj: www.rvccr.cz

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, mají vodní dopravci za to, že skutečný důvod pro zvedání mostů na Labi za 1,5 miliardy je jiný, než umožnit vodním dopravcům ekonomickou činnost na Labi a tím zachránit tento obor. Skutečný účel zvednutí mostů na Labi vodní dopravci neznají.

Podle citované zprávy NKÚ proinvestoval stát v letech 2004 – 2008 na vltavsko-labské vodní cestě celkem 3,608,3 miliardy korun. Přesto termín dobudování labské cesty je posunut o více než 10 let za horizont roku 2015 (str. 62 zprávy).

Kdyby stát chtěl udržet Labe v ponoru ekonomické splavnosti 2,5 m, mohl vodní cestu z části těchto peněz dávno prohrabat, jako se to děje na všech evropských vodních cestách i přístavech!

Vodní dopravci se naopak cítí opakovaně poškozováni, když si je stát bere jako rukojmí pro zdůvodnění takovýchto staveb a pro čerpání peněz z EU i ze státního rozpočtu pro tyto stavby.

Důsledkem toho příbuzné obory i veřejnost zaměňují tento nejekologičtější způsob dopravy za „betonovou lobby“ a spor o povinnost státu zajistit parametry vodní cesty je zaměňován za „spor o stavbu – jezů“.

Zdroj: vodnidoprava.cz