Vizualizace Plavebního stupně Přelouč

Plavební stupeň Přelouč získal územní rozhodnutí

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) po mnoha letech snažení získalo v prosinci 2012 územní rozhodnutí pro stavbu, která nejen zlepší dopravní obslužnost regionu, ale také splní ekologů přání ohledně revitalizace lidskou činností silně poznamenaného území.

Jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, bude ŘVC ČR pokračovat v získávání stavebních povolení a plnění dalších nezbytných podmínek pro zahájení stavby, tak aby tyto práce započaly v co nejbližším možném termínu a s ohledem na ochranu místní fauny a flóry.

Jak nám k projektu řekl Ing. Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR: „Stupeň Přelouč II je nezbytná stavba, která zajistí plnohodnotné využívání vodní cesty na středním Labi. Touto stavbou dlouhou 3,15 km dojde k prodloužení stávající vodní cesty o 33 km až do Kunětic za Pardubicemi. Samotný projekt neřeší jenom čistě vodní dopravu, ale její součástí je velké množství ekologických a dopravních opatření. Mám velkou radost, že jednou akcí vyřešíme jak dopravně problematický příjezd od dálnice D11, tak přispějeme i k navrácení oblasti do přírodního stavu, ve kterém se bude dařit rybám, modráskům, vzácným broukům i ostatní flóře, fauně a lidem. Po dokončení celého projektu Stupně Přelouč II se v dohledné době několika let celá stavba organicky začlení do původní krajiny, stejně tak jako labské hrčáky nebo Slavíkovy ostrovy, které vznikly lidskou činností na začátku 20. století. Bude obrovským přínosem nejen pro lidi, ale hlavně pro životní prostředí v přilehlé oblasti.“

K hlavním dopravním stavbám tohoto projektu mimo vodní dopravu patří zejména dva nové mosty, které vyřeší extrémně nevyhovující stávající přemostění Labe historickým mostem, který je Národní technickou památkou. Je tudíž nemožné tento most stavebně upravit, aby vyhovoval současným požadavkům. Most je v nevyhovujícím stavu jak šířkově tak i nosností a jeho stav je čím dál horší. Je tak jen otázkou času, kdy se zde omezí hmotnost zatížení natolik, že bude nevyhovující pro nákladní dopravu. Po výstavbě dálnice D11 se stal hlavní přístupovou komunikací do města od dálnice. Nové dva mosty, které se budou nacházet pod stávajícím jezem, jeden přes Labe a druhý přes budoucí plavební kanál, jsou navrženy tak, aby zabezpečily veškeré požadavky automobilové, cyklistické a pěší dopravy. Jejich součástí mimo samotné vozovky jsou cyklostezky i chodníky, které zejména ocení občané obce Břehy pro bezpečnější spojení mezí jejich obcí a Přeloučí. V současné době lidé chodí cca 2 km úsek po krajnici silnice II třídy. Po dokončení těchto mostů se zbudují chodníky na dvou třetinách této silnice a zbylou třetinu má v plánu realizovat samotná obec Břehy.

Splavnění Labe do Pardubic – Plavební stupeň Přelouč

Ekologická opatření po obou březích plavebního kanálu mnohonásobně převýší zásah do 16% plochy lokálního biocentra Slavíkových ostrovů, který je znatelný, nikoliv však zcela likvidující, jak uvádějí extrémní ekoaktivistická sdružení. K hlavním ekologickým opatřením na Slavíkových ostrovech patří zatravnění 10 ha orné půdy včetně lokálních míst s vysázenými stromy a keři. V roce 2012 Ředitelství vodních cest započalo s touto kompenzací na 0,5 ha této plochy, v následujícím roce budou tyto orné plochy zatravněny celé (na základě zkušeností s již započatým zatravňováním). Dalšími kompenzacemi vzniknou ze starých pokácených stromů tzv. broukoviště pro vzácné druhy brouků, , kteří ke svému životu potřebují odumřelé stromy. Pro rozvoj modrásků se už v současné době provádí vhodný management spočívající v tzv. pásových sečích, které jsou blahodárné pro jejich vývoj a rozmnožování populace, jak dokazují letité odborné studie. Tento management bude rozšířen o co nejvíce ploch vhodných k jejich výskytu. V současné době se tyto seče provádějí i na druhém břehu Labe, když byla potvrzena jejich migrační schopnost i na větší vzdálenosti, než jenom v prostoru Slavíkových ostrovů. Je prokázáno, že biotopů modrásků je v okolí větší počet a dotčená část Slavíkových ostrovů je tak pouze jednou lokalitou. Dále zde vzniknou vodní tůně, které budou napájeny vodou přeloženého potoka podél pravého břehu plavebního kanálu, který se momentálně vlévá do Labe pod jezem.

Projekt Plavební stupeň Přelouč II s sebou přinese revitalizaci celého dotčeného území, které je nyní převážně na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Bude zde vysázeno 4 948 stromů a 26 440 keřů, které přispějí k vytvoření 35 ha nových luk a remízků.
Podél pravého břehu plavebního kanálu bude vytvořen biokoridor, který umožní migraci živočichů podél Labe. Mezi plavebním kanálem a Labem vznikne ostrov, který bude plnit výraznou ekostabilizační funkci a zároveň převezme rekreační funkci pro občany města Přelouče. Z tohoto důvodu bude na části ostrova provedena parková úprava. Skrz ostrov bude protékat potok a jeho součástí jsou vodní plochy, které opět prospějí živočichům.

U stávajícího jezu vedle nefunkční plavební komory bude vystavěn nový rybí přechod, který zajistí migraci ryb jak po proudu, tak i proti toku řeky a tím se odstraní současná migrační bariéra a umožní rybám překonání stávajícího jezu.
V celé trase plavebního kanálu jsou navrženy při levém břehu mělkovodní zóny, které zajistí útočiště pro drobné ryby a další vodní živočichy. Pro obměňování vody v kanálu je v tělese nové plavební komory navržen hygienický obtok, který zajistí současně s potokem vedeným skrz ostrov požadované proudění v kanále.

Zdroj: ŘVC ČR