Model plavebního stupně Děčín.

Sdružení Arnika zneužívá důvěry veřejnosti

Počátkem minulého týdne předala organizace Arnika zástupcům Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) petici „Člověk a voda – petice za lepší zacházení s vodou“, kterou podepsaly přibližně čtyři tisíce lidí.

Strašila přitom sankcemi ze strany Evropské komise (EK), které ve skutečnosti rozhodně nehrozí a i obsahu samotné petice se týkají jen částečně. Při své aktivitě navíc zneužila loga státních institucí, neboť jimi bez jejich vědomí opatřila formuláře petice. Skutečný cíl úsilí Arniky je totiž v daném případě jediný. Zabránit realizaci projektů na splavnění Labe všemi prostředky. Bere si přitom za rukojmí důvěřivou veřejnost, se kterou záměrně manipuluje a zamlčuje fakta.

Arnika při této své akci mátla občany užitím log Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Ministerstvo se však na petici samozřejmě nepodílelo. „Považuji tuto skutečnost za alarmující. Arnika se zaštiťuje morálním krédem ochrany obecného dobra a legitimitu svých činů opírá o podpisy na petici, která svým obsahem vyvolává dojem, že je podporována státními institucemi, které s ní ale nemají nic společného.“ upozorňuje Ing. Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR.

Tato nestátní organizace mystifikuje lidi i jinak. Tvrdí například, že ochrana cenných přírodních území je v Česku nedostatečná a jako nejzávažnější příklady uvádí Labské údolí a lokalitu Slavíkovy ostrovy na Labi u Přelouče. Podle Arniky odporuje současný stav mezinárodním závazkům, dala jí v tom prý za pravdu i EK. RNDr. Jiří Zahrádka, CSc., který je autorizovanou osobou k hodnocení NATURA 2000, k tomu ale říká: „Komise nevydala žádné takovéto prohlášení, vyzvala pouze dopisem ČR k vyjádření v souvislosti s některými chráněnými stanovišti a druhy. Je lež tvrdit, že nám Evropská komise klade za vinu nevyhlášení větší lokality Labské údolí nebo prosté nevyhlášení Slavíkových ostrovů. Komise nám naopak ale může vyčítat špatnou péči o již vyhlášená území, kdy byla některá stanoviště a biotopy druhů zařazeny velice sporně. Celý systém je zkostnatělý, byrokratický a především v jeho nastavení obstrukční.“ Mezinárodním dohodám tak neodporuje stavba plavebního stupně, ale naopak jim neodpovídá současný stav řeky Labe. „Například v Evropské dohodě o hlavních vnitrozemských vodních cestách (AGN) je Labe vedeno jako vodní cesta mezinárodního významu, na které musí být zajištěna mezinárodní přeprava podle určitých parametrů, a ty současné to samozřejmě nesplňují,“ vysvětluje Skalický.

Arnika nemůže doložit ani další své tvrzení, že by při realizaci projektu Plavební stupeň Děčín byla zničena velmi cenná území a na druhou stranu by se nedostavil žádný pozitivní ekonomický efekt. Odborná hodnocení území okolí Děčína prokázala jeho citelnou degradaci jak přirozeným vývojem, tak aktivitami člověka. Území kolem řeky není přirozené, na konci 19. století byly břehy řeky kompletně opevněné, okolí bylo zemědělsky obdělávané. „Arnika si protiřečí a manipuluje s informacemi před veřejností. Dnes je celé Labské údolí změněno činností člověka. Přírodní koryto bychom tam hledali marně. Naopak pozitivní ekonomický efekt v podobě snížení cen při dopravě zboží po vodě se projevuje již dnes“ konstatuje Skalický.

To potvrzuje i snaha zástupců Arniky vzbudit dojem, že projekt děčínského jez vyřeší splavnost pouhých 9 kilometrů řeky, která je jednou z nejdelších v Evropě, což proto nemůže stačit. Projekt jezu u Děčína však řeší kritický úsek s nejhoršími plavebními podmínkami na celé řece a je v souladu jak s vládními usneseními, tak s mezinárodními závazky. „Ať Arnika svá tvrzení prokáže! Profesionální aktivisté této organizace jsou ale svázáni s prosazováním dopravy po dráze, tudíž se od nich sotva dozvíme objektivní informace ohledně porovnání vodní, železniční a silniční dopravy,“ uzavírá Skalický.

Zdroj: ŘVC ČR