Šest plavebních komor na Labi prošlo rekonstrukcí

Praha, 5. listopadu 2009 – Na středním Labi a Vltavě skončila pravidelná podzimní plavební odstávka. Ředitelství vodních cest ČR při ní stihlo na Labi zrekonstruovat a zmodernizovat rekordních šest plavebních komor. U Chvatěrub na Vltavě navíc byla při snížení hladiny ve zdrži jezu Miřejovice usazena masivní shybka vodovodního potrubí. Všechny práce byly dokončeny v plánovaných termínech.

V letošní říjnové odstávce byla provedena druhá etapa modernizace plavebních komor v Kostomlátkách a Nymburce – v obou případech šlo o rekonstrukci druhé zdi komory. Protilehlé zdi byly zrekonstruovány již v loňském roce. Rekonstrukce zahrnovala vytvoření nových povrchů zdí z betonových panelů, které prodlouží životnost komor a zmenší plochy průsaků. Plavební komory byly dovybaveny úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné nároky plavby. Odrazné trámce ochrání hladké zdi před poškozením plavidly. Zároveň byla provedena modernizace elektroinstalace a řídicího systému komor. Modernizací prošla i plavební komora Lobkovice. Nyní je vystrojena novými úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné nároky plavby. Stěny jsou chráněny před poškozením plavidly dubovými odraznými trámci a na uživatele čeká nová vjezdová signalizace. Modernizací prošly také hydraulické agregáty ovládání vzpěrných vrat a segmentových uzávěrů obtoků plavební komory, které jsou nyní naplněné ekologicky odbouratelnými o­leji.

I plavební komory v Obříství, Kolíně a Čelákovicích se dočkaly nových ovládacích prvků a byly na nich kompletně zrekonstruovány hydraulické pohony vrat a uzávěrů s využitím nových moderních technologií. Zvýšila se tak ekologická bezpečnost hydraulických systémů a zjednodušila jejich obsluha a údržba.

Rekonstrukcí a modernizací plavebních komor byla prodloužena jejich životnost a zvýšena bezpečnost a spolehlivost provozu na celé labské vodní cestě v souladu s cíli Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013.

Projekty byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na financování projektů v Lobkovicích, Kostomlátkách a Nymburku se spolupodílela i Evropská unie, která přispěla prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše 85% nákladů jednotlivých projektů.

Snížení hladiny ve zdrži jezu Miřejovice ulehčilo vložení 2× 196 m dlouhé vodovodní shybky skupinového vodovodu Kladno – Kralupy do dna Vltavy. Shybka, která umožňuje přechod vodovodu z pravého na levý břeh Vltavy, je složena ze dvou litinových trub o průměru 80 cm, které jsou doplněny ještě polyetylénovým potrubím o průměru 20 cm pro přeložku slaboproudého kabelu. Všechny úpravy proběhly za provozu stávající shybky a tím byl minimalizován dopad přeložky sítí na obyvatele.

Přeložka vodovodní shybky je součástí rozsáhlého projektu „Vltava – úprava plavební úžiny Chvatěruby“. Projekt, na který Evropská unie přispěje z Evropského fondu pro regionální rozvoj bezmála 300 mil. Kč umožní úpravu 2,7 km dlouhého úseku tak, aby umožňoval plavbu mezi Prahou a Mělníkem bez přerušení až do průtoku 450 m3/s. Dnes je plavební úžina díky svým parametrům nesplavná již při průtoku 250 m3/s a výrazně tak omezuje splavnost Vltavy, protože z bezpečnostních důvodů dochází při tomto průtoku k zastavení plavby na celém úseku od Prahy po Mělník. Úpravou úžiny dojde též ke snížení rychlosti proudu, což se pozitivně projeví na zvýšení bezpečnosti plavby zejména pro rekreační a sportovní amatérskou plavbu.

Zdroj: ŘVC ČR