Úřad vlády ČR

Návrh změny zákona o vnitrozemské plavbě prošel vládou

Cílem návrhu, který schválila vláda je převedení směrnic EU do českého právního řádu. Směrnice stanovují odborné kvalifikace posádek ve vnitrozemské plavbě.

Návrhem zákona, který předložilo Ministerstvo dopravy, se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh implementuje směrnice (EU) 2017/2397 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a směrnice (EU) 2020/12, kterou se doplňuje směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti. V souladu s právem EU návrh stanoví nové požadavky na minimální věk a odbornou a zdravotní způsobilost členů posádek plavidel.

Následovat ještě bude standartní legislativní proces, schvalování poslaneckou sněmovnou, senátem a prezidentem.

O návrhu změny zákona o vnitrozemské plavbě jsem již informovali v tomto článku:

Nová legislativa by měla usnadnit mobilitu členů posádek plavidel a dalších osob vykonávajících specifické odborné činnosti související s provozem plavidel v rámci Evropské unie. Zajištění bezpečné plavby a ochrany lidského života a životního prostředí stanoví směrnice (EU) 2017/2397 podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách Evropské unie, jakož i pro uznávání těchto kvalifikací v členských státech Evropské unie.

Ve srovnání s dosavadní unijní právní úpravou, která dopadala pouze na vůdce plavidel, se nová unijní úprava týká rovněž ostatních (profesionálních) členů posádek plavidel a dalších osob. Směrnice (EU) 2017/2397 cílí na profesionální členy posádek plavidel a v souladu s tím omezuje svou působnost toliko na členy posádek lodí (tedy zejména plavidel o minimální délce 20 metrů nebo určených k přepravě více než 12 cestujících), plavidel obecně podléhajících schválení podle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), plovoucích strojů a rovněž nevelké a přesně vymezené množiny malých plavidel.

Návrh změny zákona o vnitrozemské plavbě přináší řadu novinek

Nově navržené znění reaguje na skutečnost, že směrnice (EU) 2017/2397 rozeznává 3 úrovně obsluhy plavidla. Nejnižší, s minimálními kvalifikačními požadavky, je úroveň vstupní tvořená plavčíkem a pomocným lodníkem. Následuje provozní úroveň tvořená lodníkem, kvalifikovaným lodníkem a kormidelníkem. Nejvyšší z hlediska odbornosti je úroveň řídící, tedy vůdce plavidla.

Jedním z častých harmonizovaných požadavků na získání odborné způsobilosti k výkonu funkce člena posádky plavidla je absolvování výcviku. Příloha I směrnice (EU) 2017/2397 v tomto bodě navazuje na její článek 19, podle něhož mohou členské státy pro osoby podléhající harmonizovaným požadavkům stanovit výcvikové programy.

V návaznosti na uvedenou unijní úpravu stanoví návrh zákona předně možnost Ministerstva dopravy pověřit fyzickou nebo právnickou osobu prováděním školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících. Návrh zákona připouští, aby školení bylo prováděno s využitím simulátoru, u něhož se předpokládá schválení jeho technické způsobilosti plavebním úřadem nebo příslušným orgánem jiného státu.

Plné znění návrhu změny zákona o vnitrozemské plavbě s vyznačením změn lze zobrazit, nebo stáhnout pod odkazem: apps.odok.cz