Dokumentace EIA na plavební stupeň Děčín

ŘVC ČR předložilo dokumentaci EIA na Plavební stupeň Děčín

Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC ČR) dnes učinilo významný krok v přípravě Plavebního stupně Děčín, když Ministerstvu životního prostředí předložilo dokumentaci týkající se posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

„Dnešek je pro nás završením více než pětiletého procesu, který byl zahájen usnesením vlády č. 337 z března 2005, které jasně určilo, že zlepšení plavebních podmínek dolního Labe má být řešeno Plavebním stupněm Děčín,“ komentuje předložení dokumentace EIA ředitel ŘVC ČR Ing. Miroslav Šefara. Proces EIA byl zahájen 24. října 2005 tzv. oznámením. Od té doby ŘVC ČR coby investor intenzivně pracovalo na nalezení takového řešení stavby, které bude výhodné jak pro plavbu,
tak i pro životní prostředí.

Dokumentace EIATaké Ministerstvo dopravy vnímá záměr na vybudování Plavebního stupně Děčín jako strategické rozšíření možností dopravy v jednom z klíčových dopravních koridorů pro Českou republiku, kterým spojení do velkých námořních přístavů v Severním moři nepochybně je. Ministr dopravy JUDr. Vít Bárta už 6. srpna při své pracovní cestě do Ústeckého kraje lokalitu zamýšleného plavebního stupně navštívil a mimo jiné řekl: „Diskuze není o tom, jestli jez máme postavit nebo ne. Pojďme se bavit o tom, jaké kroky je nyní nutné učinit k tomu, abychom jednou stavěli. Jednoznačné je to, že vodní cesty jsou nejlevnější formou přepravy a snížení nákladní silniční přepravy je strategická věc, které se chci věnovat.“

Dokumentace EIA, na které několik let pracovala řada předních českých odborníků, má bezmála 1300 stran a hodnotí několik variant řešení záměru na vybudování Plavebního stupně Děčín. Součástí hodnocení je i varianta nulová popisující zachování stávajícího stavu. Dokumentace ve svých závěrech doporučuje k realizaci variantu 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními, která je klasickým a v naší zemi neobvyklým řešením WIN-WIN prosazovaným politikou Evropských společenství. Posouzení zároveň jednoznačně dokladuje, že zachování současného stavu ve variantě 0 není výhodné.

dokumentace EIAŘVC ČR současně zveřejňuje kompletní znění dokumentace EIA k záměru Plavebního stupně Děčín na své internetové schránce www.rvccr.cz. Projednání dokumentace bude postupovat v gesci Ministerstva životního prostředí, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Doplňkové informace

Plavební stupeň Děčín je záměrem, jehož realizace zajistí spolehlivé napojení prvních českých přístavů na Labi k severomořským námořním přístavům v Německu a Beneluxu.
Vybudována by měla být plavební komora s pohyblivým jezem, malá vodní elektrárna, která vyrobí elektrickou energii odpovídající spotřebě zhruba poloviny všech domácností v Děčíně, oboustranné rybí přechody a pozemní biokoridory kolem stupně. Zároveň bude provedena řada revitalizačních úprav ve zdrži i pod stupněm směrem ke státní hranici. Toto kombinované plavebně-revitalizační řešení bylo vytvořeno ve spolupráci s řadou odborníků, do jeho přípravy byl významně zapojen i bývalý ministr životního prostředí, ekolog Ing. Ivan
Dejmal.

Plavební stupeň Děčín významným způsobem podpoří zachování a rozvoj plavby po Labi, která je vedle již dnes prakticky naplněného železničního spojení směrem na sever Evropy jedinou kapacitní rezervou, která může převzít alespoň část ekologicky i ekonomicky nejméně příznivé silniční dopravy (jedna loď, pro kterou je Plavební stupeň v Děčíně dimenzován, může nahradit několik desítek kamionů). Spolehlivost labské vodní cesty je klíčová pro celou řadu firem v regionu, ať již pro výrobce lodí či rozměrných objektů, které nelze k zákazníkům dopravit jinak než právě lodí, ale také pro producenty chemických či zemědělských materiálů v sypké či tekuté formě, jejichž zboží je kvůli vyšším nákladům železnice na zahraničních trzích nekonkurenceschopné.

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných vodních cest a dalších
staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Zdroj: www.mdcr.cz