Státní plavební správa

Státní plavební správa

je správní úřad České republiky, který je podřízen Ministerstvu dopravy.

Vykonává státní správu a státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách ve věcech stanovených zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a jejich prováděcími předpisy. Státní plavební správa byla zřízena zákonem č. 114/1995 Sb. ke dni 1. října 1995. Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, je organizační složkou státu.

Přejít na web úřadu: plavebniurad.cz