Výstavba strategicky významné infrastruktury se urychlí

Výstavba strategicky významné infrastruktury se urychlí

Poslanecká sněmovna schválila novelu liniového zákona, která má za cíl zrychlit realizaci mnohem širšího okruhu staveb, než tomu bylo doposud.

Pro strategicky významné energetické a dopravní investice zákon ukotví závazné lhůty čtyř let pro ukončení všech správních řízení. Podle ministra dopravy Martina Kupky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhované změny v legislativě odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy pro strategické investice a umožní opravdový restart českého hospodářství. Úpravu zákona oceňuje také Hospodářská komora České republiky, která je společně se Svazem průmyslu a dopravy členem vládního výboru pro strategické investice a hlavním motorem iniciativy Česko na křižovatce.

V rámci snahy urychlit celou řadu klíčových investic, které Česká republika potřebuje pro nastartování ekonomiky, se rozšiřuje okruh staveb o klíčové energetické stavby a další důležité součásti energetické sítě, snazší budou některá pravidla, která souvisejí s povolováním těžební činnosti strategických surovin nebo s výstavbou infrastruktury elektronických komunikací. Díky rozsáhlým změnám dojde k přejmenování normy na zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. 

„Změna názvu lépe odpovídá finální působnosti zákona. České republice pomůže s dostavbou základní dálniční sítě a se začátkem výstavby vysokorychlostních tratí. Nutně ale potřebujeme zajistit a urychlit celou řadu dalších klíčových strategických investic, které Česká republika potřebuje pro odstraňování dlouhodobých dluhů v infrastruktuře a k restartu ekonomiky,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Prioritizace staveb vychází z výstupů vládního výboru pro strategické investice. V energetice novela zákona urychlí například dostavbu nových bloků jaderných elektráren a rozvoj malých modulárních reaktorů a využití evropských prostředků pro investice do obnovitelných zdrojů energie a posílení energetické infrastruktury.

„Pečlivě jsme vybrali klíčové oblasti, které jsou nutné pro zajištění rychlejší dekarbonizace a udržení energetické bezpečnosti naší země. Novela zavádí jasné a rychlé procesy povolování nových i modernizovaných zdrojů energie. To nám pomůže snížit byrokracii a umožní rychlejší realizaci takových projektů. Stejně tak urychlujeme pravidla pro výstavbu infrastruktury elektronických komunikací nebo povolování pro přenosovou, přepravní či distribuční soustavu, což platí jak pro elektřinu a plyn, tak i pro teplo,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že navrhované změny pomohou hospodářství České republiky vrátit tam, kam patří.

V oblasti těžby pomůže novela liniového zákona zajistit dostatek primárních surovin pro dálnice a železnice v podobě dostupnosti kamene, štěrků a písků. Pro výrobu baterií je zase klíčová těžba lithia. V oblasti moderního průmyslu je pak prioritou rozvoj výrobních kapacit pro technologie třetího tisíciletí.

Přehled změn v liniovém zákoně

  • Doprava: Urychlení výstavby vysokorychlostních železnic a dalších klíčových dopravních staveb
  • Urychlená příprava dobíjecí a plnící infrastruktury
  • Zrychlení procesu povolování všech strategicky významných staveb
  • Energetika: Podpora dostavby jaderných bloků
  • Zajištění těžby nerostných surovin a surovin pro výstavbu
  • Rychlejší povolování průmyslové výroby moderních produktů strategického významu
  • Změna názvu na zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

Zákon v příloze nadále vymezuje desítky klíčových staveb, za Vodní dopravu je to: plavební stupeň Děčín a plavební stupeň Přelouč.

Ředitelství vodních cest ČR - Plavební stupeň Děčín, vizualizace
Ředitelství vodních cest ČR – Plavební stupeň Děčín, vizualizace

„Průmysl potřebuje vstupovat se svými projekty do světa v době, kdy je tvoří, a ne až po téměř dekádě povolování. Vládní výbor pro strategické investice, na jehož ustavení jsme dlouhodobě apelovali, toto řešení přináší. Novela liniového zákona zkracuje dobu mezi záměrem projektu a jeho realizací, což je základ pro dynamické a moderní podnikání. Stejně tak průmysl potřebuje garanci dostupných energií v dlouhodobém horizontu s ohledem na plánování svých investic do výroby, proto dnešní schválení liniového zákona vnímáme jako posun České republiky mezi země s moderní povolovací legislativou,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„Dnešní schválení novely liniového zákona je významným krokem k překonání prvotních překážek, které brzdí a limitují modernizaci české ekonomiky. Její rozvoj je podmíněn vybudováním kvalitní infrastruktury, vedle té dopravní také energetické a datové, což jednoznačně vyplynulo ze SWOT analýzy, kterou předložily podnikatelské organizace na první jednání vládního výboru. Infrastrukturu se dosud nedařilo efektivně schvalovat, a právě proto jsme jako Hospodářská komora iniciovali při jednáních s vládou vznik tohoto vládního výboru. Věřím, že dnešní novela by mohla zásadním způsobem zrychlit její povolování, a tím i modernizaci tuzemské ekonomiky,“ uvedl prezident Hospodářské komory a spoluorganizátor iniciativy Česko na křižovatce Zdeněk Zajíček.

Zdůraznil, že Hospodářská komora a další podnikatelské organizace budou usilovat o další zjednodušování povolovací legislativy pro strategické investice i v jiných oblastech, aby v Česku vzniklo předvídatelné a motivující investiční prostředí důležité pro investice firem. 

Novelu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) nyní ještě posoudí senátoři a prezident. Pokud se změnami budou souhlasit, začne platit od 1. ledna 2024.

Zdroj: www.mdcr.cz