Jens Meier, Claudia Roller a senátor Axel Gedaschko. Foto: HHM / E.H. Arndt

Překládka v přístavu Hamburk se odrazila ode dna

Po nelehkém roce 2009, počítá přístav Hamburk v roce 2010 s mírným nárůstem. V roce 2009, který byl poznamenán světovou hospodářskou a finanční krizí, přeložil největší německý univerzální přístav 110 milionů tun námořního zboží, což představuje téměř o 30 milionů tun (-21,4%) méně než v roce předchozím. Dle přístavního hospodářství lze počítat v roce 2010 se zlepšením a mírným nárůstem obratu.

Claudia Roller, členka představenstva Hafen Hamburg Marketing e.V. (HHM), představila na tiskové konferenci výsledky překládky za rok 2009. „S celkovou překládkou ve výši 110,4 milionů tun jsme zaznamenali v roce, který byl nelehký pro celé přístavní hospodářství i námořní dopravu, nejvyšší meziroční pokles v naší dosavadní historii přístavu. V období od ledna do prosince 2009 bylo na terminálech v přístavu Hamburk přeloženo téměř o 30 milionů tun méně než v roce 2008. Ale již od třetího čtvrtletí 2009 zaznamenáváme první signály stabilizace a vidíme známky očekávaného oživení“, vysvětlila Claudia Roller. „Po vyhodnocení překládky námořního zboží za čtvrté čtvrtletí 2009 zjišťujeme, že se překládka námořního zboží v druhém pololetí v porovnání s první polovinou roku zvýšila o 3,7 procent. Odrazili jsme se ode dna a nyní můžeme počítat v přístavu Hamburk opět s mírným nárůstem“, dodala Claudia Roller optimisticky.

V aktuálních odhadech mezinárodního měnového fondu se předpovídá, že světové hospodářství zvládne nejtěžší recesi posledních desetiletí rychleji než se na počátku krize jevilo. „Vycházíme z toho, že německé hospodářství, které je silně orientováno na export, bude již v roce 2010 profitovat z růstu světového obchodu. K tomu ještě se Čínská lidová republika, nejdůležitější partner přístavu Hamburk v zahraničním obchodě, postará díky svému přitažlivému hospodářství o zvyšující se toky zboží v námořní dopravě. Přístav Hamburk bude již v roce 2010 z pozice největšího německého univerzálního přístavu a důležité křižovatky mezi dopravou z Asie resp. z Číny se severní Evropou a zeměmi kolem Baltského moře těžit z pozitivního vývoje a může počítat s celkovým nárůstem o tři až čtyři procenta“, je přesvědčena Claudia Roller.

Jens Meier, předseda Hamburg Port Authority, zdůraznil ve svém příspěvku, že „nyní musí být nastaveny výhybky pro budoucnost přístavu Hamburk“. Nový plán rozvoje přístavu, který v současné době HPA zpracovává, vzniká za jiných skutečností než doposud a zahrnuje do strategie přístavu také globální rozvoj. První poznatky o šetření ze zprávy renomované firmy, která se zabývá podnikatelským poradenstvím, ukazují například, že využití potenciálu překládky je díky aktivnější orientaci na regiony, kde se očekává nárůst, důležitým faktorem úspěchu pro vývoj přístavu. Dalším faktorem je navýšení ekonomické výkonnosti díky cílenému usídlování průmyslu orientovaného na budoucnost a provázaného s přístavem. Vyhodnocení této studie k plánovanému vývoji přístavu bude zveřejněno v příštích měsících. Axel Gedaschko, zemský ministr hospodářství a práce svobodného a hanzovního města Hamburk, vyzvedl ve svém projevu k vývoji přístavu tu skutečnost, že město Hamburk nebude krátit investice do přístavu a poskytne téměř jednu miliardu Euro. Společná snaha správních orgánů a přístavního hospodářství ke zvýšení konkurenceschopnosti přístavu již vedla k prvním pozitivním výsledkům. Plán úpravy plavební dráhy na „dolním“ a „vnějším“ Labi je zodpovědnými orgány již pevně stanoven a ministr počítá s tím, že na podzim 2010 bude územní rozhodnutí již uzavřeno. Počáteční práce na Buhnenwerken v blízkosti Ottendorfu tak mohou začít ještě v roce 2010. Účast Hamburku na rekonstruovaném kontejnerovém přístavu ve Wilhelmshavenu ministr Gedaschko vyloučil. V úzké spolupráci se sousedními spolkovými zeměmi je Hamburk aktivní při uskutečňování národního přístavního konceptu a konceptu přístavů na Labi. S celosvětovými aktivitami Hafen Hamburg Marketing e.V. jsou hamburský přístav, regionální partnerské přístavy i překladištní střediska podél Labe zabezpečeny tím nejlepším možným způsobem.

Pro přístav nelehký rok 2009 v přehledu

Hafen Hamburg Marketing e.V., marketingová organizace přístavu Hamburk, vyčíslil překládku zboží v importním směru ve výši 62,2 milionů tun (- 24,2 %). Vývoz via Hamburk se vyvinul s 48,2 miliony tun (- 17,4 %) rovněž záporným směrem ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Doposud dominantní překládka kusového zboží s 73,6 miliony tun (- 24,8 %) byla kvůli celosvětové stagnaci postižena výrazněji než překládka hromadného substrátu, který v roce 2009 dosáhl celkového výsledku 36,8 milionů tun (- 13,4 %). V kontejnerové překládce bylo v přístavu Hamburk v roce 2009 odbaveno celkem 71,2 milionů tun (- 25,1 %). Vyčísleno v TEU (20-ti stopý standardní kontejner) se jednalo o 7,01 milionů TEU (- 28,0 %).

V kontejnerové přepravě nadále dominovala v přístavu Hamburk i v roce 2009 relace Asie. Ve směru do a z Asie bylo přeloženo 4,2 milionů TEU (- 24,3 %). To představuje o téměř 1,3 milionů TEU méně než v roce 2008. Protože velká část těchto asijských importních i exportních nákladů tranzituje via Hamburk dále po moři do dalších evropských přístavů prostřednictvím tzv. „Feeder“ dopravy, zaostává také kontejnerová doprava se zeměmi ležícími na pobřeží Baltského moře s 1,4 miliony TEU téměř 43,8 % za výsledkem z předchozího roku.

„Překládka hromadného substrátu přinesla přístavu, vedle propadu u importů rudy a uhlí, také pozitivní výsledky. Celkově bylo dokonce dosaženo nárůstu v exportu zboží hromadného charakteru (sacího, drapákového a tekutého) celkem 11,3 milionů tun (+ 6,3 %)“, vysvětlila Claudia Roller. Vyjádřila přesvědčení, že přes snížení překládky v námořních přístavech, způsobené celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, poroste poptávka po rozmanitých přístavních a logistických službách v přístavu Hamburk. Také investice do podnikání a infrastruktury vytvoří předpoklady pro další rozvoj.

Velmi důležitá zůstává z pohledu hamburského přístavního hospodářství bezpodmínečně nutná úprava plavební dráhy na „vnějším“ a „dolním“ Labi, ze které bude těžit jak region, tak i německé a evropské hospodářství, které je orientováno na vývoz zboží. „Pro zahraniční obchod v Německu a pro naše evropské sousedy ve střední a východní Evropě, Rusko, jakož i Skandinávii přebírá přístav Hamburk se svým výkonným dopravním propojením rozhodující distribuční funkci na rozhraní vnitrozemské a námořní dopravy. Mezinárodní rejdaři, kteří již dnes nasadili na pravidelné linky do Hamburku ve zvyšující se míře velké kontejnerové lodě, očekávají provedené úpravy plavební dráhy v krátkém časovém horizontu. Počet velkých kontejnerových lodí v hamburském přístavu s kapacitou větší než 10.000 TEU stoupl v roce 2009 z 29 na 69 jednotek“, uvedla Claudia Roller.

Zdroj: www.hafen-hamburg.de