Strakova akademie - Úřad vlády České republiky

Vláda podpořila rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Dne 14. března 2012 byl v programu schůze vlády České republiky projednán bod „podpora vnitrozemské vodní dopravy v České republice“, který předložil ministr dopravy. Přinášíme přepis usnesení ke zprávě o stavu vnitrozemské vodní dopravy v České republice a možnostech jejího rozvoje.

Vláda

I. bere na vědomí Zprávu o stavu vnitrozemské vodní dopravy v České republice a možnostech jejího rozvoje, uvedenou v části III materiálu č.j. 188/12;

II. souhlasí s rozvojem vnitrozemské vodní dopravy v České republice;

III. ukládá

1. ministru dopravy

a) vytvářet trvale podmínky pro možnost aplikování podpory vodní dopravy v rámci programu NAIADES (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe),

b) pokračovat v přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II a činit kroky vedoucí k realizaci těchto staveb a o této spolupráci informovat vládu vždy ke dni 31. prosince každého kalendářního roku,

c) předložit vládě do 31. prosince 2014 návrh modelu financování staveb i s využitím mimorozpočtových zdrojů,

d) poskytnout finanční podporu provozu motorového remorkéru Beskydy v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy, a to do doby vypsání veřejné soutěže na zajištění dopravních potřeb státu ve veřejném zájmu vodní dopravou,

2. ministru dopravy zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí, zemědělství a pro místní rozvoj komplexní dopravní a environmentální analýzu dopravního (vodního) koridoru Dunaj – Odra – Labe a jeho přínosů a dopadů na zájmy České republiky v členění na jednotlivé větve i jako celek a zajistit komplexní projednání záměru a jeho možných dopadů s představiteli sousedních států a s Evropskou komisí a informovat o tomto projednání vládu do 31. prosince 2013.

Zdroj, oficiální dokument: kormoran.vlada.cz